a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/1

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN : Belediyemiz Denetim komisyonuna üye seçimine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda: 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 25 inci maddesinin; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000' in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.” hükmü gereğince, Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi görevini yürütmek üzere, meclis üyelerinden,

           Cömert YOLTAY, Yaşar ÇİÇEK, Nurgül YALAY, Mustafa YILDIRIM ve Cafer TOSUN   aday oldular.

           Gizli oylamaya geçildi;

           Yapılan gizli oylamaya sonucunda;

           Cömert YOLTAY 15  oy, Yaşar ÇİÇEK 15 oy, Nurgül YALAY 15  oy, Mustafa YILDIRIM 15  oy, Cafer TOSUN 15 oy alarak Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliğine  seçildiler.

            Gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/2

     GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli Merkez Kent bütünü sınırları dahilinde yer alan trafo ve bakslar konusunun  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.12.2019 tarih ve 8799 yazılarına istinaden, imar yolu, park alanı ve kaldırımlarda bulunan;

            1-1702 adet aydınlatma direği 42x42 ebatlarında olup, 1 adedi zeminde 0,42 m2 yer kaplamaktadır. 1702 adet aydınlatma direği için 1702x0,42 m2=714,84 m2’lik alanın ve direk yerlerinin,

            2-a) 164 adet aydınlatma direği 70x70 ebatlarında olup,  1 adedi zeminde 0,70 m2 yer kaplamaktadır. 164 adet aydınlatma direği için 164x0,70 m2=114,80 m2’lik alanın ve direk yerlerinin,

            b) 280 adet A tipi elektrik direği 40x12 ebatlarında olup,  1 adedi zeminde 0,48 m2 yer kaplamaktadır. 280 adet A tipi elektrik direği için 280x0,48 m2=134,40 m2’lik alanın ve direk yerlerinin,

            c) 48 adet beton elektrik direği 60x60 ebatlarında olup, 1 adedi zeminde 0,60 m2 yer kaplamaktadır. 48 adet beton elektrik direği için 48x0,60 m2=28,80 m2’lik alanın ve beton direk yerlerinin,

             3-  71 adet şebeke binası (trafo binası)  1.049,55 m2’lik yer kaplamakta olup, 71 adet şebeke binası ve yerinin,

             4-  508 adet elektrik baksının 90x40 ebatlarında olup,   1 adedi zeminde 0,36 m2 yer kaplamaktadır. 508 adet elektrik baksı için 508x0,36 m2=182,88 m2’lik baks yerlerinin, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. adına TAHSİSİNE,

            Tahsis edilen bu alanların toplamı olan 2.225,27 m2’lik alana yapılan aydınlatma direği, elektrik direği, şebeke (trafo) binaları ve elektrik baksları için 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Belediyemiz Gelir tarifesinde yer alan işgaliye harcı 1 m2 birim fiyatı olan 1,50-TL. günlük olmak kaydıyla, (1,50 TL X 365 GÜN X 2.225,27 m2) bedel tutarı olan 1.218.335,30 TL. işgaliye bedelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52/2 maddesine istinaden,   Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. den tahsil edilmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce  Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ye ve bir örneğinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/3

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Muayene ve Damgalama Ücretleri başlığı altında yer alan şekliyle;

  

1-Kütle Setleri (Bütün Sınıflar İçin)                                                                        89- TL.

 

2-Sınıf III ve IV (Mekanik-Elektronik) Tartı Aletlerinde:

a)-Maksimum kapasitesi 5 kg. kadar olanlar  (5 kg. dahil)                                           40,9- TL.

b)-Maksimum kapasitesi  5 kg-50 kg. arasında olanlar  (50 kg. dahil)                          61,3-TL

c)-Maksimum kapasitesi 50 kg.-350 kg. arasında olanlar (350 kg. dahil)                     71,8-TL.

d)-Maksimum kapasitesi 350 kg.-1500 kg. arasında olanlar (1500 kg. dahil)                    82,1-TL.

e)-Maksimum kapasitesi 1500 kg.-2000 kg. arasında olanlar (2000 kg. dahil)               102,6-TL.

belirtilen miktar ve oranlarda muayene ve damgalama ücretleri alınması oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü' ne ve bir örneğinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/4

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü Önerge ile Gündeme Alınan S.S. Zembul Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin  Devir Ücreti Alınmaması talebinin  görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkezinde,  02.01.2020 tarihi itibari ile kuruluşunu tamamlayıp tüzel kişilik kazanmış bulunan ve yöresel yemekler, evsel imalatlar ve ekmek imalatı gibi faaliyetler yürüten,   S. S. Zembul Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif yetkililerinin,  Belediyemize ait işyerini kiralama yoluyla devralmak istedikleri, devralırken, devir ücreti alınmaması yönündeki taleplerinin yapılan  değerlendirmesi sonucunda; S.S Zembul Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve benzer üretimi yapan kooperatiflerden Belediyemize ait işyerlerini kiralama yoluyla devralma  durumlarında, devir ücreti alınmaması oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü' ne, bir örneğinin  Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2020/5

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine Yönelik  Talebin  görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 2016 yılı Sayıştay Denetimleri sonucunda, (BULGU: 7)İdare, mülkiyeti kendine ait veya kamunun ortak kullanımında olan taşınmazların altından, üstünden veya üzerinden geçirilen kablo ve benzeri gereçler için herhangi bir ücret tarifesi belirlememiş olup bununla ilgili takip ve tahsilat yapmamaktadır.” görüşleri ve  27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında,  kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmaz üzerindeki hak sahiplerine  (geçiş hakkı sağlayıcısına) geçiş hakkı ücreti ödenmesi gerekmektedir. Anılan nedenlerle, yapılan ve yapılacak Haberleşme Altyapısı veya Şebeke çalışmalarında, mülkiyeti veya tasarrufu belediyemize  ait olan taşınmazların altından, üstünden veya üzerinden geçirilen kablo ve benzeri gereçler için  ÜFE oranında artış şekliyle  1 metre birim fiyatı 1,50-TL. olarak belirlenen geçiş  hakkı ücretinin tahsiline,  Türk Telekom Tunceli İl Müdürlüğü tarafından yapılacak  Haberleşme Altyapısı veya Şebeke çalışmalarının  işe başlamadan önce, Belediyemiz Fen İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirmesine, aksi takdirde oluşacak zararların Türk Telekom  tarafından karşılanacağının bilinmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü' ne, bir örneğinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü'nce  Türk Telekom Tunceli İl Müdürlüğü’ne  gönderilmesine,  bir örneğinin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.