a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI  NİSAN  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

 

KARAR NO: 2021/30

 

            GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tunceli Şube Başkanı Ekber KAYA'nın 05.02.2021 tarih ve 825 sayılı dilekçesine istinaden,  İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan onaylı imar planımızda Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis) olarak planlı olan mülkiyeti Tunceli Belediyesine ait  1790 ada 1 nolu parselin, Cemevi, cenaze erkanı, yemek salonu ve kurs alanlarını içeren proje kapsamında Pir Sultan Abdal Derneğine 49 yılığına tahsis edilmesi talebinin   görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Cemevleri, Alevi inancına sahip vatandaşların ibadet etme, dini vecibelerini yerine getirme ve defin öncesi yıkama ve cenaze namazının kılınması işlemlerinin yapıldığı bir kurum olduğu gibi, aynı zamanda yoksul ve kimsesizlere her zaman kapısı açık olan ticari veya mesleki bir örgüt niteliği bulunmayan bir kamu hizmet kurumudur.  İlimizin nüfus ve demografik yapısı  dikkate alındığında, cemevi yapılması ihtiyacının bulunduğu, işin dini ve teknik boyutu dikkate alındığında belediyemizce bu hizmetin yapılamayacağı, dolayısıyla ülke genelinde cemevi hizmetini yerine getiren derneklerle işbirliği yapılmasının, kamu ve halk yararına olduğu aşikardır.

             Bu bağlamda; İlimiz Merkez Cumhuriyet mahallesinde bulunan  1790  ada 1 nolu parselin,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince,  Cemevi, cenaze erkanı, yemek salonu ve kurs alanlarını içeren projesi kapsamında yapılması ve  ilgili Dernek tarafından üç (3) yıl içerisinde  gerekli inşaat ve ruhsat çalışmalarının başlatılması koşulu ile 30 yıl süre ile  Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine  ücretsiz olarak tahsis edilmesi oylamaya sunuldu; Meclis üyelerimizden Nurgül YALAY, Şükrü KILIÇ, Cömert YOLTAY ve Berkay GÜNDOĞAN’ın; tahsis edilmesi planlanan yerin alan olarak küçük olduğu, ihtiyaca cevap veremeyeceği,  konum olarak, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği daha uygun ve daha büyük bir alanda, Belediyemiz bünyesinde   projenin gerçekleştirilmesinin doğru olacağı görüşleriyle  red oylarına karşılık ve   Alişan IŞIK’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek; gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2021/31

 

  GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 12.02.2021 tarih ve 866 sayılı yazısı ile sunulan İlimiz Merkez ilçe mahallelerinde gaz arzının sağlanması için, Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde ekli krokide belirtilen alanda 1 adet 4*5 m2 alanda doğalgaz bölge istasyon kurulması talebinin   görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;    Belediyemiz Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararları ile komisyonuna havale edilen doğalgaz bölge istasyonu(regülatör) kurulması talebi komisyonca değerlendirilmiş olup; Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 12.02.2021 tarih ve AE-2021.-TN.-866 sayılı yazısı ile İlimiz Merkez İlçe mahallelerinde gaz arzının sağlanması için, Alibaba Mahallesi sınırlarında ilgi yazı ekindeki krokide koordinatları belirtilen alanda 1 adet 4*5 m2 ebatlarında Doğalgaz Bölge İstasyonu kurulması talebinin komisyonca görüşülerek yapılan inceleme neticesinde; talep edilen alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar yolu olarak planlı olup, imar yolunun kaldırım kısmına ve 298 ada 7 nolu parselin batı kısmına tekabül etmekte olup, 4mx5m=20 m2 olacak şekilde bir adet Doğalgaz bölge İstasyonu (regülatör) yeri öngörülmüştür. İlimiz Merkez Mahallelerinin doğalgaz hatlarındaki gaz basıncının son kullanıcı servis kutularına ulaşmadan gaz basıncını düşüren ve gaz basınç dengelemesini sağlamak amacıyla bölge regülatörleri (bölge istasyonu) ile şebekenin kontrol altında tutulmasını ve gerekli durumlarda gaz akışının kesilmesini sağlayan vana odalarının bulunması gerekliliği ve kamu yararı söz konusu olduğundan, talep 26.03.2021 tarihli komisyon raporu doğrultusunda oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

             

KARAR NO: 2021/32

   GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN:  Tunceli İl Özel İdaresinin 19.02.2021 tarih ve 1009 sayılı yazısı ile sunulan İlimiz Merkez Yenimahalle sınırları dahilinde mülkiyeti Tunceli İl Özel İdaresine ait 53 ada 13 parselde yer alan hizmet binası ve makine parkının şehir dışına çıkarılabilmesi için imar planımızda "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanan 53 ada 13 parsele ilişkin hazırlanmış olan "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (Teklif NİP-62346398) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik (Teklif UİP-62533325) talebinin  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;     Belediyemiz Meclisinin 05/03/2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararları ile İmar komisyonuna havale edilen; Tunceli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19.02.2021 tarih ve 1009 sayılı yazı ekinde sunulan Tunceli ili, Merkez İlçesi, Yenimahalle sınırlarında yer alan mülkiyeti Tunceli İl Özel İdaresine ait 53 ada 13 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı(Teklif NİP-62346398) ve 1/1000 uygulama imar planı (Teklif UİP-62533325) değişikliği talebi komisyonca değerlendirilmiş olup;

                Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında J43-d-11-c ve J43-d-12-d nolu plan paftalarına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın J43-d-11-c-3-b, J43-d-12-d-4-a nolu plan paftalarına tekabül etmektedir. İmar planı değişikliği talep edilen taşınmaz mevcut 1/5000 nazım imar planında “Resmi Kurum Alanı”, mevcut /1000 ölçekli uygulama imar planında “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonunda yer almakta olup, yapılaşma koşulları Emsal=1.20, Yençok:12.50, yapı yaklaşma mesafeleri 4 cepheden 5’ er metre olarak planlanmıştır.

                  Hazırlanan plan değişikliği ile taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı(121-250 kişi/ha)”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise “Konut Alanı” fonksiyonu kullanım koşulu ön görülmüş olup, yapılaşma koşulu Emsal=1.20, Yençok:12.50, yapı yaklaşma mesafeleri Nupelda-Güloğlu Caddesi ve Atatürk Caddesine bakan cepheden (12 metrelik imar yoluna bakan cephe) 10 metre diğer cephelerden 5’ er metre olarak planlanmıştır.  1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yönelik alınan ilgili kurum ve kuruluş görüşleri incelenmiş olup olumsuz bir görüşe rastlanmamıştır.

                   İmar planı değişikliği plan açıklama raporunda plan değişikliği yapılma amacının, parsel üzerinde hâlihazırda Resmi Kurum Alanına ait kullanılmayan atıl durumda yapılar bulunduğu ve halihazırdaki resmi kurum yapılarına ihtiyaç olmayıp atıl durumda olması mevcut yapıların ömrünü tamamlaması ve ilgili kurumun ihtiyacı olmadığından plan tadilatı zaruri olduğu belirtilmiştir. Mekânsal Planlar Yağım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 1. Bendinde “ imar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Aynı maddenin 5. Bendinde ve 5/a fıkrasında “ İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” Hükümleri yer almaktadır. Yapılan plan değişikliği ile 53 ada 13 nolu taşınmaz, resmi kurum alanından konut alanına dönüştürülmüş, dolayısıyla bu bölgede ilave bir nüfus yoğunluğuna neden olacağından bu fonksiyona ilişkin olarak ise gerekli olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılması gerekmektedir. Ancak yapılan değişikliğinde artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanlarının ayrılmadığı görüşülmüştür. İlgili yönetmelik maddesi göz önünde bulundurularak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere sosyal donatı alanlarının ayrılarak yeniden bir düzenleme yapılması durumunda plan değişikliğinin tekrar değerlendirileceği görüşleriyle,  İmar Komsiyon raporunda  İmar plan değişikliği talebi reddedilmiş olup,  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair taleple ilgili düzenlenen İmar Komisyonu (26.03.2021/2.maddesi tarihli) raporu  oylamaya sunuldu;  Meclis üyelerimizden Alişan IŞIK’ın red oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/33

 

            GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Rostan Mevkiinde sınırları imar paftasında belirtilen alanda yer alan ve meri imar planımızda 10 metrelik imar yolu olarak planlı olan ulaşım güzergahı üzerinde halihazırda yer alan yapılar bulunmakta olup, imar planındaki yol aksının halihazırdaki kullanımlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 05/03/2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği görüşülmüş olup, yapılan inceleme neticesinde; Yapılan plan değişikliği çalışması, İlimiz Merkez İlçesi Atatürk Mahallesinde (Rostan Mevkii) 1/5000 ölçekli nazım imar planın J43-d-16-d plan paftasına, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının J43-d-16-d-3-c,  J43-d-16-d-3-d,  plan paftalarına denk gelen ve sınırları plan paftasında belirtilen alanda yer aldığı görülmüştür. Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 10 metrelik imar yolu olarak planlı ulaşım güzergahı üzerinde halihazırda bazı iskan amaçlı yapılar ve müştemilatların imar yolunda kaldığı, uygulama aşamasında teknik sıkıntılara neden olduğu ve ayrıca zeminde çalışan yolların imar planlarına işlenmesi, bağlantılarının yapılarak ulaşım akslarının plan bütünlüğü açısından yeniden revize edilmesi gerekçeleri ile plan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından, imar planındaki 10 metrelik ulaşım aksının halihazırda kullanımlar ve mevcut durum göz önünde bulundurularak plan bütünlüğü açısından yeniden planlandığı ve bu mevcut teşekküle göre de imar adalarının konut alanı fonksiyonu korunarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi 26.03.2021 tarihli İmar Komisyon raporu doğrultusunda oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/34

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 201711 sayılı yazısı ile sunulan, İlimiz Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 1814 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 857 ada 1 parsel nolu taşınmazı kapsayan alanda "Spor Tesisleri Alanı" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin   görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;    Belediyemiz Meclisinin 05/03/2021 tarih ve 2021/25 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarih ve E-75369712-100-201711 sayılı yazı ekinde sunulan; Tunceli İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırlarında yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait 857 ada 1 parselin ve 1814 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan toplam 55.765,65 m2’lik alana ilişkin “Spor Tesisi Alanı ” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonca incelenmiş olup yapılan inceleme neticesinde;Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında J43-d-16-b nolu plan paftası ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın J43-d-16-b-4-a, J43-d-16-b-4-b, J43-d-16-b-4-d,   nolu plan paftalarına tekabül etmektedir. İmar planı değişikliği talep edilen taşınmazlar mevcut 1/5000 nazım imar planında mevcutta orman alanı ve 10 metrelik imar yolu, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında orman alanı ve 10 metrelik imar yolu olarak planlı sahada kalmaktadır.

                Plan değişikliği, mülkiyeti hazineye ait 857 ada 1 parselin ve davalı 1814 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan toplam 55.765,65 m2’lik alana tekabül etmektedir. Hazırlanan plan değişikliği ile taşınmazların 55.765,65 m2’lik kısmı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Spor Tesisi Alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise “Spor Tesisi Alanı” fonksiyonu kullanım koşulu ön görülmüş olup, yapılaşma koşulu emsal 0.50 (Emsal=0.50), maksimum yapı yüksekliği ise 15.50 (Yençok:15.50), yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerden 5 metre diğer olarak planlanmıştır.  Planı değişikliği plan açıklama raporunda spor tesis alanı olarak planlanan imar adası içerisinde kapalı spor salonu, tenis kortu, basketbol sahası, futbol sahası ve idari bina gibi kullanımlar yer aldığı belirtilmiştir. 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yönelik alınan ilgili kurum ve kuruluş görüşleri incelendiğinde herhangi bir olumsuz görüşe rastlanmadığı anlaşılmıştır.

               İmar planı değişikliği plan açıklama raporunda, plan değişikliğinin yapılma amacı olarak bölgenin sosyal altyapı ihtiyacını arttırmaya yönelik olduğu belirtilmiştir. Kent içerisinde sosyal altyapı alanları bir kamusal hizmet alanı olup, bu tür kullanımlar kentin yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırmaktadır.  Söz konusu plan değişikliğinin yer aldığı bölge olan Atatürk Mahallesi şehrin gelişim yönü olarak, yapılaşmanın hızla devam ettiği bir bölgedir. Mevcut ve gelecekteki nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, mahalle sınırları içerisinde hâlihazırda 1849 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Spor Tesis Alanı (Stadyum) dışında başka bir spor tesis alanın olmadığı, bu amaçla mahallenin “Spor Tesis Alanına” ihtiyacının olduğu açıkça görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanın “Spor Tesis Alanı”  olarak planlanması mevcut imar planımızın sosyal altyapı ve açık alanları arttırdığı, kentin ihtiyacına yönelik olduğu, kamu yararına aykırı olan bir kullanım olmadığı anlaşıldığından,  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve1/1000 uygulama imar planı değişikliği  talebi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/35

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN İlimiz Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı Mevkiinde sınırları imar plan paftalarında belirtilen alanda yer alan, mevcut imar planımızda imar yolu olarak planlı ulaşım güzergahları,  zeminde oluşan mevcut yol aksıları örtüşmemekte olup, bu ulaşım aksının yeniden düzenlenmesi ve düzenlenen yol aksı üzerinde yer alan konut alanı ve park alanı imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;      Belediyemiz Meclisinin 05/03/2021 tarih ve 2021/27 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar Planı değişikliği talebine dair, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve1/1000 uygulama imar planı değişikliği komisyonca incelenmiş olup; Yapılan plan değişikliği çalışması, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı Mevkiinde 1/5000 ölçekli nazım imar planın J43-d-11-c plan paftasına, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının J43-d-11-c-4-b ve J43-d-11-c-3-a plan paftalarına denk gelen ve sınırları plan paftalarında belirtilen alanda yer almaktadır.

             Plan çalışmasına konu saha içerisinde fiiliyatta aktif olarak kullanılan yol aksı mevcuttur. Ancak zeminde oluşmuş bu ulaşım aksı ile imar planı kararları ile öngörülen 12 metre ulaşım koridoru tam olarak örtüşmemektedir. Bu nedenle yapılan imar planı çalışması ile zeminde faal olarak yer alan bu ulaşım aksının, konut adalarında kalan kısımlarının yol aksında bırakılması, zemindeki kullanımlar ile imar planı kararlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında fiiliyatta aktif olarak kullanılan yol aksı ve topografya göz önünde bulundurularak 12 metre genişliğindeki imar yolu revize edilmiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile 12 metre genişliğindeki imar yolu fiiliyattaki yol aksı güzergâhında ve 7 metre genişliğindeki imar yolu ise hâlihazırdaki mevcut yapılar göz önünde bulundurularak yeniden planlanmıştır.  Plandaki ulaşım aksları üzerinde yapılan bu düzenleme ile azaltılan Park Alanına karşılık yine aynı bölge ve yoğun konut fonksiyonunun olduğu bölgede erişebilirlik mesafesi göz önünde bulundurularak bir kısmı kadastro harici sahada ve bir kısmı da 220 ada 1 nolu parselden karşılanarak park alanı ayrılmıştır. Planlama sahası içerisinde ve plan bütününde yeşil alan dengesinin sağlandığı görülmüştür. Bu nedenle, kaldırılan yaklaşık 755 m2 alansal büyüklüğe sahip park alanına karşılık, mevzuatın öngördüğü aynı bölgede, eşdeğer büyüklükte donatı alanlarının karşılanması ilkesi kapsamında yaklaşık 990 m2 park alanı ayrılmış olduğu anlaşıldığından,  yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve1/1000 uygulama imar planı değişikliği talebi oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/36

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN İlimiz Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkiinde sınırları imar plan paftasında belirtilen alanda yer alan 3 ada 209, 215, 216, 217,489, 527, 534 nolu parsellerin çevresinde mevcut imar planımızda imar yolu olarak planlı ulaşım güzergahının halihazırdaki kullanımlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;      Belediyemiz Meclisinin 05/03/2021 tarih ve 2021/28 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen plan değişikliği talebine dair,  Komisyonca yapılan inceleme sonucunda; Plan çalışmasının yapıldığı saha, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkii sınırları imar plan paftasında belirtilen alanda yer alan 3 ada 209 215,216,217,489,527,534 nolu parsellerin çevresinde yer almaktadır. Plan çalışmasının yapıldığı taşınmazlar 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup ayrık nizam dört kat (A-4) yapılaşma koşulları öngörülmüştür. Bu taşınmazlar üzerinde iskân amaçlı yapıların bulunduğu, bu yapılar ve bahçe kullanımları neticesinde zeminde yol akslarının şekillendiği görülmüştür. Hâlihazırdaki mevcut kullanım durumları ile arazi topografyası dikkate alınarak 7 metrelik ulaşım aksının plan bütünlüğü açısından yeniden düzenlenmesi ve bu mevcut teşekküle göre de imar adalarının konut alanı fonksiyonu korunarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

                                              

KARAR NO: 2021/37

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli Kadastro Müdürlüğünün 10.03.2021 tarih 743854 sayılı yazılarına istinaden, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamında Kadastro Güncelleme Çalışmaları yapılacağı belirtilmiş olup, çalışmalarda kadastro ekibiyle görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi konusunun  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Tunceli Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün  10.03.2021  tarih ve 743854  sayılı yazıları gereğince, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak olan kadastro  çalışmalarında görev yapmak üzere, aşağıdaki tabloda bilgileri  yazılı bulunan şahısların;

bilirkişi  olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce ilgili kuruma gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/38

 

  GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNDE BULUNAN İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü(Örenönü) Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay(Alpdoğan)-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;      İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü (Örenönü) Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay(Alpdoğan)-Yenimahalle,  4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/39

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Uzuntarla Köyü  Muhtarı Ali KUR’ un 03.03.2021 tarihli  dilekçesine istinaden,   Köyün  içme suyu ihtiyacının karşılanması için Belediyemiz Zağge Ana Su İletim Hattından Uzuntarla Köyüne su verilmesi talebinin  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 19.03.2021 tarih ve 1939 sayılı yazısına istinaden,  İlimiz Merkeze bağlı Uzuntarla Köyünde içme suyu olmadığından kaynaklı yaşanan mağduriyeti gidermek adına, şebeke yapımı, abonelik işlemleri ve masraflarının  köy sakinleri tarafından  karşılanması koşulu ile   Belediyemizin Zağge Ana Su İletim Hattından, Uzuntarla Köyüne  su  verilmesi  oylamaya sunuldu; oy birliğiyle kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir örneğinin de Fen İşleri Müdürlüğü'ne  gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi

 

KARAR NO: 2021/40

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Denetim Komisyonu tarafından tutulan denetim raporunun    görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediye Kanunu’ nun  25 inci maddesine göre "Denetim komisyonu;  İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur." "Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar." hükmüne istinaden  04.01.2021 tarih ve 3 nolu meclis kararı ile   oluşturulan Belediyemiz Meclis Denetim Komisyonu tarafından  2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemleri üzerinde yapılan denetim sonucu hazırlanan ve bir örneği ekte bulunan 9 (dokuz) sayfadan ibaret 2020 yılı Denetim Komisyon Raporu oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/41

5393 Sayılı Kanunun 19. maddesinin ilgili fıkrası gereğince, Faaliyet Raporları Meclis Başkan Vekili Yaşar ÇİÇEK’in başkanlığında görüşüldü.

           GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemiz 2020 Faaliyet Raporlarının (şube müdürlükleri tarafından hazırlanarak meclise sunulan 2020 yılı faaliyet raporları) görüşmelerine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Yazı işleri  Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu,  Zabıta Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu,  Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Mezarlık Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu, İtfaiye Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu madde madde okunarak oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan birer örneğinin bütün şube müdürlüklerine gönderilmesine karar verildi.                

 

KARAR NO: 2021/42

  GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Meclis Başkanlık Divanı, Katip Üyeler, Encümen Üye seçimi ve İhtisas Komisyonlarına Üye seçilmesi konularının    görüşülmesine geçildi.

            

            Meclis Başkanlık Divanı:

5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince; Meclis birinci ve ikinci Başkan vekilliği adaylarının  belirlenmesine geçildi.

            Meclis üyelerinden Şükrü KILIÇ ve Yaşar ÇİÇEK  meclis birinci başkan vekilliğine aday oldular.

Zarflar dağıtılarak gizli oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

Şükrü KILIÇ 4 oy, Yaşar ÇİÇEK 8 oy aldılar.

Yaşar ÇİÇEK 8 oy alarak meclis birinci başkan vekilliğine seçildi.

Meclis üyelerinden Mustafa YILDIRIM ve Damla ÇINAR meclis ikinci  başkan vekilliğine  aday oldular.

Zarflar dağıtılarak gizli oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

Mustafa YILDIRIM  8  Oy, Damla ÇINAR  1 oy aldılar.

Mustafa YILDIRIM 8 oy alarak  meclis ikinci başkan vekilliğine seçildi.

             Meclis Başkanlık Divanı 2 asil ve 2 yedek katip üye adaylarının belirlenmesine geçildi.

            Meclis üyelerinden Damla ÇINAR  ve Nurgül YALAY Meclis Başkanlık Divanı asil katip üyeliğine aday oldular.

             Zarflar dağıtılarak gizli oylamaya geçildi

            Yapılan gizli oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

            Damla ÇINAR  12 oy

            Nurgül YALAY 12 oy alarak Meclis Başkanlık Divanı asil katip üyeliğine seçildiler.

            Meclis üyelerinden Cafer TOSUN ve Haydar DEMİR Meclis Başkanlık Divanı yedek  katip üyeliğine aday oldular. 

            Zarflar dağıtılarak gizli oylamaya geçildi

            Yapılan gizli oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

            Cafer TOSUN  12 oy, Haydar DEMİR  12 oy alarak Meclis Başkanlık Divanı yedek katip üyeliğine seçildiler.

        

            5393 Sayılı Kanunun 33/a maddesi gereğince; Tunceli Belediyesi Meclisi tarafından,  encümende 1 yıl görev yapacak, 3 encümen üyesinin seçimine  geçildi.

Encümen üyeliğine;Meclis üyelerinden Elif ÖZER, Cömert YOLTAY, Nurgül YALAY, Alişan IŞIK ve  Cafer TOSUN  aday olduklarını açıkladılar.

            Zarflar dağıtılarak gizli oylamaya geçildi

            Yapılan gizli oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

            1-Elif ÖZER                  9 oy

            2-Cömert YOLTAY      4  oy

            3-Nurgül YALAY         10 oy

            4-Alişan IŞIK                 4  oy

            5-Cafer TOSUN     9  oy  aldıkları görüldü.

            Nurgül YALAY 10 oy, Elif ÖZER 9 oy, Cafer TOSUN 9 oy alarak  Belediye  Encümen üyeliğine seçildiler.             

            

            5393 Sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; Tunceli Belediyesi Meclisi tarafından,  5 üyeden oluşacak ve 1 yıl görev yapacak  İmar Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılmasına geçildi.

             İmar Komisyonu üyeliğine;

            Meclis üyelerinden Damla ÇINAR, Mustafa YILDIRIM, Haydar DEMİR, Nurgül YALAY ve Yaşar ÇİÇEK  aday oldular.

            Zarflar dağıtılarak gizli  oylamaya geçildi

            Yapılan gizli  oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

 1- Damla ÇINAR              8 oy

 2- Mustafa YILDIRIM        9 oy

 3- Haydar DEMİR             9 oy

 4- Nurgül YALAY             8 oy

 5-  Yaşar ÇİÇEK              9 oy  alarak  Belediyemiz imar komisyonuna üye  seçildiler.

                

               5393 Sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; Tunceli Belediyesi Meclisi tarafından,  5 üyeden oluşacak ve 1 yıl görev yapacak  Plan ve Bütçe  Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılmasına geçildi.

              Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliğine;

Meclis üyelerinden Haydar DEMİR, Elif ÖZER, Nurgül YALAY, Cafer TOSUN ve Mustafa YILDIRIM  aday oldular.

             Zarflar dağıtılarak gizli  oylamaya geçildi

             Yapılan gizli  oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

   1- Haydar DEMİR               8 oy

   2-  Elif ÖZER                     8 oy

   3-  Nurgül YALAY              8 oy

   4- Cafer TOSUN                 8 oy

   5- Mustafa YILDIRIM          8 oy  alarak,  Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler.

             5393 Sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; Tunceli Belediyesi Meclisi tarafından,  5 üyeden oluşacak ve 1 yıl görev yapacak,  Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Komisyonu kurulması ve üye seçimlerinin yapılmasına geçildi.

             Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Komisyonu üyeliğine;

            Meclis üyelerinden Canan AY DOĞAN, Nurgül YALAY, Elif ÖZER, Damla ÇINAR ve Mustafa YILDIRIM   aday oldular.

            Zarflar dağıtılarak gizli  oylamaya geçildi

            Yapılan gizli  oylama sonucunda; Zarflar açıldı ve sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucunda;

 1- Canan AY DOĞAN        8 oy

 2- Nurgül YALAY              8 oy

 3- Elif ÖZER                     8 oy

 4- Damla ÇINAR               8 oy

 5-  Mustafa YILDIRIM      8 oy alarak,   Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik komisyonuna  üye seçildiler. Yukarıda kurulan Komisyonlar ve Komisyonlara seçilen üyeler oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan   bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü'ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

                                           

KARAR NO: 2021/43

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Yazılı Önerge olarak gündeme alınan, İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle düzensiz trafik akışı ve kaza riski yüksek yerlere trafik ışıkların konulması zorunlu hale geldiğinden, olası kazaların önlemesi için bu alanlara ilgili çalışmaların başlatılması talebinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle düzensiz trafik akışını rahatlatmak ve olası kaza durumlarını engellemek adına Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda,  yerinde incelemelerin yapılarak, tespit edilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılması  oylamaya sunuldu; Meclis üyelerimizden Alişan IŞIK’ın red oyu, Şükrü KILIÇ, Cömert YOLTAY, Berkay GÜNDOĞAN çekimser  oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne, bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/44

    GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Yazılı önerge olarak gündeme alınan, İlimizin, Bingöl Yedisu Bölgesinde olası depremden dolayı risk altında olduğu ve İlimizin Merkez mahallelerinde bulunan eski yapıların büyük risk oluşturduğu bilinerek,  Belediyemizin bu gibi konularda herhangi bir çalışmasının ve planlamasının olup olmadığı konusunda meclise bilgilendirme yapılması talebinin  görüşülmesine  geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez mahallelerinde bulunan ve olası depremlerden dolayı risk altında olan  eski yapılara  dair çalışmalar yürütmek üzere, konunun imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; Meclis üyelerimizden Alişan IŞIK’ın red oyuna karşılık, oyçokluğu ile  kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

              

KARAR NO: 2021/45

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: Yazılı önerge olarak gündeme alınan, İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Nupelda Ayaz Caddesi üzerinde bulunan 1996 yılında yapılan İnsan Hakları Anıtının, deforme olmasından dolayı Belediyemizin imkanları dahilinde bakım onarımının yapılması veya yeni bir anıtın inşa edilmesi  talebinin  görüşülmesine  geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan, 1996 yılında yapılan İnsan Hakları Anıtının, deforme olmasından kaynaklı gerekli bakım ve onarımının yapılması  iş ve işlemleri için konunun Fen İşleri Müdürlüğü’ne havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.