a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI  MART  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

 

KARAR NO: 2021/16

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:  Cafer YULA' nın 15.01.2021 tarih ve 314 sayılı dilekçesi ile sunulan İlimiz Merkez mülkiyeti Murat POLAT, Mustafa SADAĞ, Musa ÇAKMAK, Veli DOĞAN , Hasan Ali KÜÇÜKDAĞ ve Musa OLCAYTO' ya ait olan 94-95-96-97-98 ve 102 nolu kadastro adalarının bulunduğu bölgenin ayrık nizam 2 kat olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu kadastro adalarının yapılaşma nizamının 4 veya 5 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın Belediyemizce yeniden revize edilmesi talebinin  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2021 tarih ve 1120 sayılı yazılarına istinaden konuya dair yapılan görüşmelerde,  İlimiz Merkez İlçesi Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde yer alan sınırları imar paftalarında belirtilen bahse konu kadastro adalarının yer aldığı bölgeye ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Belediyemizce yeniden revize edilmesine dair iş ve işlemler hususunda gerekli çalışmaları yapmak üzere,  konunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesi oylamaya sunuldu; Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, Meclis üyelerimizden Canan AY DOĞAN, Damla ÇINAR ve Cafer TOSUN'un bölgenin mevcut haliyle korunması gerektiği görüşleriyle red oylarına karşılık,  oyçokluğu  ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/17

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi  sınırlarında bulunan Öykü Kafe İşletmesinin talebinin görüşülmesine geçildi.

Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde bulunan Öykü Kafe İşletmesinde, bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonucu mağdur olduğunu belirten işletmecisi Kenan KESKİN’in (Vekili Veli KESKİN)  (uzun süreli kiralama, devir v.b) talebine dair yapılan   araştırma ve çalışmalar sonucu, yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına Öykü Kafe İşletmesinin on (10) yıllığına Kenan KESKİN’ne kiraya verilmesine,  kiralama iş ve işlemleri için encümene yetki verilmesi  oylamaya sunuldu;  oybirliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/18

   GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tunceli Şube Başkanı Ekber KAYA'nın 05.02.2021 tarih ve 825 sayılı dilekçesi ile sunulan İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi bulunan onaylı imar planımızda Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis) olarak planlı olan mülkiyeti Tunceli Belediyesine ait  1790 ada 1 nolu parselin, cem evi, cenaze erkanı, yemek salonu ve kurs alanları içeren proje kapsamında Pir Sultan Abdal Derneğine 49 yılığına tahsis edilmesi talebinin   görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin, yer tahsis talebi ile ilgili olarak yapılan görüşme ve öneriler  sonucu,  talep oylamaya sunuldu; Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, Meclis üyelerimizden Haydar DEMİR, Berkay GÜNDOĞAN ve Serda GÖÇER KARAKOÇ’un mevcut proje kapsamında tahsis talebinin  kabulü oyları ve Alişan IŞIK’ın çekimser oyuna karşılık, konunun İlimiz Merkezindeki derneklerle yapılacak görüşme ve değerlendirmelerden sonra, yeniden meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi görüşü oyçokluğu  ile kabul edilerek,   gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/19

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN:  Haluk KARABULUT vekili Av. Enver Erdal ŞİMŞEK'in 10.02.2021 tarih ve 929 sayılı dilekçesi ile sunulan İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi 284 ada 1 nolu parsele ilişkin Atatürk Mahallesinde mülkiyeti Tunceli Belediyesine ait  334 ada 1 nolu parselle trampa(takas) yapılması talebinin  görüşülmesine geçildi.       

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2021 tarih ve 1120 sayılı yazıları ile gündeme alınarak görüşülen, İlimiz Merkez Moğultay (Alpdoğan) Mahallesinde mülkiyeti Haluk KARABULUT’ a ait 284 ada 1 nolu parsel, imar planında yeşil alanda kaldığından, mülk sahibi vatandaşın mağduriyetine neden olmaktadır.

            Vatandaş mağduriyetinin giderilebilmesine yönelik olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 34. maddelerine istinaden, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 334 ada 1 nolu parsel ile Moğultay (Alpdoğan) Mahallesinde Mülkiyeti Haluk KARABULUT’ a ait 284 ada 1 nolu parselin takas (trampa) suretiyle kamulaştırılması, kamulaştırma işlemlerini yürüterek sonuçlandırması için encümene yetki verilmesi oylamaya sunuldu; Nurgül YALAY ve Seydali BULUT’un red oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi

 

KARAR NO: 2021/20

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:  Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 12.02.2021 tarih ve 866 sayılı yazısı ile sunulan İlimiz Merkez ilçe mahallelerinde gaz arzının sağlanması için, Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde ekli krokide belirtilen alanda 1 adet 4*4 m2 alanda doğalgaz bölge istasyonu kurulması talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2021 tarih ve 1120 sayılı yazılarına istinaden görüşülen, Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 12.02.2021 tarih ve 866 sayılı yazısı ile sunulan İlimiz Merkez ilçe mahallelerinde gaz arzının sağlanması için, Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde ekli krokide koordinatları belirtilen alanda 1 adet 4*4 m2 alanda doğalgaz bölge istasyonu kurulması konusunun yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/21

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19.02.2021 tarih ve 1009 sayılı yazısı ile sunulan İlimiz Merkez Yenimahalle sınırları dahilinde mülkiyeti Tunceli İl Özel İdaresine ait 53 ada 13 parselde yer alan hizmet binası ve makine parkının şehir dışına çıkarılabilmesi için imar planımızda "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanan 53 ada 13 parsele ilişkin hazırlanmış olan "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (Teklif NİP-62346398) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik (Teklif UİP-62533325) dosyalarının görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   Tunceli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19.02.2021 tarih ve 1009 sayılı yazısı ile sunulan İlimiz Merkez Yenimahalle sınırları dahilinde mülkiyeti Tunceli İl Özel İdaresine ait 53 ada 13 parselde yer alan hizmet binası ve makine parkının şehir dışına çıkarılabilmesi için imar planımızda "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanan 53 ada 13 parsele ilişkin hazırlanmış olan "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (Teklif NİP-62346398) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik (Teklif UİP-62533325) dosyalarının  incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/22

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Rostan Mevkiinde sınırları imar paftasında belirtilen alanda yer alan ve meri imar planımızda 10 metrelik imar yolu olarak planlı olan ulaşım güzergahı üzerinde halihazırda yer alan yapılar bulunmakta olup, imar planındaki yol aksının halihazırdaki kullanımlar ve mevcut durum göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun  görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Rostan Mevkiinde sınırları imar paftasında belirtilen alanda yer alan ve meri imar planımızda 10 metrelik imar yolu olarak planlı olan ulaşım güzergahı üzerinde halihazırda yer alan yapılar bulunmakta olup, imar planındaki yol aksının halihazırdaki kullanımlar ve mevcut durum göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek  üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/23

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Yerli ve yabancı çıkılan teklif çağrısı programları kapsamında, Belediyemiz adına mali veya teknik destek alabilmek için yapılacak proje başvurularında, Belediyemizi temsile ve ilzama, sözleşme yapma ve gerekli tüm belgeleri imzalama konusunda Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU’na yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 19.02.2021 tarih ve 1040 sayılı yazılarına istinaden gündem maddesi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,  Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeleri Hibe Programı için hazırlanan “Tunceli Arama Kurtarma Aracı ve Arama Kurtarma Ekipmanları” adlı projeye dair sözleşmelerin imzalanması, ödemelerin yapılması ve projenin  uygulanması aşamalarında her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanımız Sn. Fatih Mehmet MAÇOĞLU’nun kurumumuzu  temsil ve ilzam ile yetkilendirilmesi  hususları 5393 Sayılı Belediye Kanunun’un 38/g maddesi gereğince oylamaya sunuldu, Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü’ ne ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/24

GÜNDEMİN DOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan Ali İhsan KORKMAZ’ın  24.02.2021 tarih ve 1317 sayılı dilekçesi ile sunulan, İlimiz Merkez Esentepe Mahallesi 356 ada 14 nolu parselin imar planımızda park alanı ve yol olarak planlandığı belirtilerek mağduriyetin giderilmesi için aynı bölgede eşdeğer parselle takas edilmesi talebinin  görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Esentepe Mahallesinde mülkiyeti Ali İhsan KORKMAZ’a ait 356 ada 14 nolu parsel, imar  planında  park alanı ve yol olarak planlandığı anlaşılmış olup, vatandaşın mağduriyetinin  giderilmesi adına, aynı bölgede bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan eşdeğer bir parselle takas işlemi için gerekli araştırmaların yapılması hususunda encümene yetki verilmesi oylamaya sunuldu; Meclis üyelerinden Seydali BULUT, Haydar DEMİR ve Nurgül YALAY’ın red oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/25

 

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarih ve 201711 sayılı yazısı ile sunulan,  İlimiz Merkez Atatürk  Mahallesi 1814 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 857 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda “Spor Tesisleri Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklif  dosyasının    görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarih ve 201711 sayılı yazısı ile sunulan,  İlimiz Merkez Atatürk  Mahallesi 1814 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 857 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda “Spor Tesisleri Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklif  dosyasının  incelenmek  üzere  imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.   

 

KARAR NO: 2021/26

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Yazılı önerge olarak gündeme alınan Belediyemizce İlimiz Merkez mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan “1. Etap İnönü Mahallesi, 2. Etap Esentepe Mahallesi, 3. Etap Moğultay-Yenimahalle, 4. Etap Alibaba Mahallesi, 5. Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi (Yol Altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi (Yol Üstü)” ilave+revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile getirilen plan notlarının “3.Konut Alanları”  başlığı adı altındaki “3.5.” maddesinde yer alan “5000 m2 ve üzeri parsel oluşturulması veya 5000 m2 üzeri ada bazlı uygulama yapılması halinde” şeklindeki ifadenin düzeltilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 2020/99 sayılı kararında belirtilen,   “İlimiz Merkez mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İnönü Mahallesi, 2. Etap Esentepe Mahallesi, 3. Etap Moğultay-Yenimahalle, 4. Etap Alibaba Mahallesi, 5. Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi (Yol Altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi (Yol Üstü)  ilave+revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile getirilen plan notlarının “3.Konut Alanları”  başlığı adı altındaki “3.5.” maddesinde yer alan “İMAR KANUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI NETİCESİNDE KONUT ve KONUT+TİCARET KULLANIMINA AYRILMIŞ İMAR ADALARINDA(bitişik nizamlı yapı adaları hariç) 5000 M² VE ÜZERİ PARSEL OLUŞTURULMASI VEYA ADA BAZLI UYGULAMA YAPILMASI HALİNDE PLAN ÜZERİNDE VERİLEN EMSAL DEĞERİNE %10 İLAVE EDİLİP, MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİNİN Yençok:18.50 m OLARAK VE AYRICA 2.BODRUM KATIN TAMAMEN GÖMÜLÜ OLMASI ŞARTIYLA  UYGULAMA YAPILACAKTIR” Plan notu;

 “İMAR KANUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI NETİCESİNDE KONUT ve KONUT+TİCARET KULLANIMINA AYRILMIŞ İMAR ADALARINDA(bitişik nizamlı yapı adaları ve parselleri hariç) 5000 M² VE ÜZERİ PARSEL OLUŞTURULMASI HALİNDE PLAN ÜZERİNDE VERİLEN EMSAL DEĞERİNE %10 İLAVE EDİLİP, MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİNİN Yençok:18.50 m OLARAK VE AYRICA 2.BODRUM KATIN TAMAMEN GÖMÜLÜ OLMASI ŞARTIYLA  UYGULAMA YAPILACAKTIR.” düzenlenmiş şekliyle oylamaya sunuldu; Meclis üyelerinden Nurgül YALAY’ın çekimser, Seydali BULUT, Haydar DEMİR, Yaşar ÇİÇEK ve Mustafa YILDIRIM’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/27

  GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan  İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı Mevkiinde sınırları imar plan paftasında belirtilen alanda yer alan, mevcut imar planımızda imar yolu olarak planlı ulaşım güzergâhları, zeminde oluşan mevcut yol aksları ile örtüşmemektedir. Bu nedenle zeminde faal olarak yer alan bu ulaşım aksının, konut adalarında kalan kısımlarının yol aksında bırakılmasına ilişkin ve düzenlenen yol aksı üzerinde yer alan konut alanı ve park alanı imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı Mevkiinde sınırları imar plan paftalarında belirtilen alanda yer alan, mevcut imar planımızda imar yolu olarak planlı ulaşım güzergâhları, zeminde oluşan mevcut yol aksları ile örtüşmemektedir. Bu nedenle zeminde faal olarak yer alan bu ulaşım aksının, konut adalarında kalan kısımlarının yol aksında bırakılmasına ilişkin ve düzenlenen yol aksı üzerinde yer alan konut alanı ve park alanı imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/28

 

      GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkinde sınırları imar plan paftasında belirtilen alanda yer alan 3 ada 209, 215, 216, 217, 489, 527, 534 nolu parsellerin çevresinde mevcut imar planımızda imar yolu olarak planlı olan ulaşım güzergâhının hâlihazırdaki kullanımlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkinde sınırları imar plan paftasında belirtilen alanda yer alan 3 ada 209, 215, 216, 217, 489, 527, 534 nolu parsellerin çevresinde mevcut imar planımızda imar yolu olarak planlı olan ulaşım güzergâhının hâlihazırdaki kullanımlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

               

 

KARAR NO: 2021/29

 

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN:Yazılı önerge olarak gündeme alınan  DER-KAB tarafından yapılması planlanan “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi” ile ilgili bölge sakinlerinin talebi üzerine konuyla ilgili araştırma ve detaylı incelemeler yapmak üzere uzman kişilerden ve çevre sakinlerinden oluşacak bir komisyon kurulması konusunun     görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz öncülüğünde kurulmuş olan Tunceli-Pülümür-Nazimiye-Ovacık-Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği (DER-KAB)  tarafından yapılması planlanan “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi” ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, konuya dair çalışmaları yürütmek üzere Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kurulması, komisyonun Belediyemiz meclis üyeleri Şükrü KILIÇ, Elif ÖZER, Cafer TOSUN ve Belediyemiz Fen İşleri Müdür Vekili Özgür DURĞUN’dan teşekkül etmesi,  kurulan komisyonun TMMOB’dan,  sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman kişilerden, ilimiz merkez mahalle muhtarlarından ve bölge sakinlerinden,   konuya dair yürüttüğü çalışmalarda gerekli desteğin alınarak, çalışmaların raporlanması konusu oylamaya sunuldu; Meclis üyelerinden Alişan IŞIK’ın çekimser oyu, Haydar DEMİR, Seydali BULUT ve Nurgül YALAY’ın red oylarına karşılık oyçokluğu  ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.