a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI  ŞUBAT  AYI MECLİS KARARLARI

KARAR NO: 2021/10

    GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Kamer Vakfı Tunceli Temsilcisi Haskar ERDOĞAN’ın 21.12.2020 tarih ve 8818 sayılı dilekçesi ile İlimiz Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi 281 ada 13 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği  talebinin  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz İmar ve Şehrcilik Müdürlüğü teknik elemanı ve İmar Komisyonunca tutulan 22.01.2021 tarihli rapor doğrultusunda, Tunceli Merkez İlçesi Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi sınırlarında yer alan mülkiyeti Kamer Vakfına ait 281 ada 13 parsel nolu taşınmaza ilişkin “Konut Alanı” amaçlı imar plan değişikliği talebine dair yapılan görüşmelerde;

              imar planı değişikliği talep edilen taşınmaz, mevcut 1/5000 nazım imar planında “Kamu Hizmet Alanı”, mevcut /1000 ölçekli uygulama imar planında “İdari Hizmet Alanı” fonksiyonunda yer almakta olup, yapılaşma koşulu Emsal=1.60, Yençok:12.50 olarak planlanmıştır.

            Hazırlanan plan değişikliği ile taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Orta Yoğunluklu Konut Alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise “Konut Alanı” fonksiyonu olarak ön görülmüş olup, yapılaşma koşulu Ayrık Nizam 4 kat olarak planlanmıştır.

            Mekânsal Planlar Yağım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 2. Bendinde “ planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır. Yine aynı yönetmeliğinin “Ek-2 Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosunda” hangi kullanımların sosyal ve teknik altyapı grubuna girdiği belirtilmiştir. İdari Hizmet Alanı yönetmelikte de belirtildiği üzere sosyal ve teknik altyapı grubunda yer almadığı için bu kullanımın kaldırılmasında yönetmelik hükümlerince eş değer yer ayrılmasının zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda 281 ada 13 parsel nolu taşınmazın idari hizmet alanı olarak kullanılmasına yönelik işlevini tamamlamış olması ve plan değişikliği ile getirilen konut alanı fonksiyonunun taşınmazın yer aldığı imar adasında kullanım bütünlüğünü sağlayacağı gerekçeleri ile yukarda belirtilen ilgili yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, imar plan değişikliği talebi oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2021/11

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24.12.2020 tarih ve E.1207 sayılı yazıları ile sunulan, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1530 ada 1 nolu parsel ile 1819 ada 1 nolu orman parselinin Sağlık Bakanlığı adına tahsisli kısmını kapsayan ve mevcut imar planında “Sağlık Tesis Alanı (Devlet Hastanesi)” olarak planlı olan imar adasının yapı yüksekliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanı ve İmar Komisyonunca tutulan rapor doğrultusunda, Tunceli Merkez İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sağlık Bakanlığı adına tahsisli 1530 ada 1 parsel ile niteliği orman olan Orman Bakanlığından Sağlık Bakanlığı adına tahsisili 1819 ada 1 parsel numarlı taşınmazın bir kısmını kapsayan imar adasının yapılaşma koşulunun değişikliğine ilişkin plan değişikliği talebine dair yapılan görüşmelerde, talep edilen taşınmazlar mevcut imar planında “Sağlık Tesis Alanı (Hastane)”, yapılaşma koşulu Emsal=1.50, Yençok:Serbest ve adasının yapı yaklaşma mesafeleri 4 cepheden 5’ er metre olarak planlanmıştır.

             3194 Sayılı İmar Kanun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde “ (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.)  İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” Ve aynı kanununa eklenen geçicici madde 20’de “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır. İlgili kanun maddelerinde yapılan değişikliğe istinaden Belediye Başkanlığımızca 05.05.2020 tarih ve 3384 sayılı yazımız ile Tunceli İl Sağlık Müdürlüğüne mevcut imar planımızda yer alan maksimum yapı yüksekliği  Yençok:Serbest olan “Sağlık Tesis Alanına” ilişkin plan değişikliği yapılması istenmiştir.

Tunceli İl Sağlık İl Müdürlüğünce talep edilen plan değişikliğine ilişkin hazırlanan dosyada ilgili taşınmazlar Sağlık Tesis Alanı (Hastane) yapılaşma koşulu Emsal=1.50, Yençok:25.50 m ve imar adasının yapı yaklaşma mesafeleri 4 cepheden 5’ er metre olarak planlanmıştır.

            Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda,  Belediyemizce 12.11.2009 tarihli ruhsat ve 15.07.2013 tarihli yapı kullanım izin belgesi ile Hastaneye yapının yol kotu üstü yüksekliği 21,70 m ve yapının toplam yüksekliğinin (bodrum kat dahil)  24,70 m olarak verilmiştir. Hazırlanan plan değişiklik teklifi ilgili kanun çerçevesinde hazırlanmış olup, plan değişikliği planlama çizim tekniği olarak uygun olduğu ancak, yapı yüksekliğine ilişkin verilen yapılaşma koşulu halihazırda yer alan mevcut durum ve kent silueti göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, imar değişiklik talebi oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/12

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan, Gelecek Partisi Tunceli İl Başkanı Eser KÖSE’nin 21.01.2021 tarihli dilekçesi ile  6 dönem Tunceli milletvekilliği yapmış olan merhum Sayın Kamer GENÇ'in isminin İlimiz merkezinde cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimizi temsilen 6 dönem Tunceli milletvekilliği ve uzun yıllarda meclis başkanlığı yapmış ve ilimiz için önemli bir değer olan merhum Sayın Kamer GENÇ’in isminin ilimiz merkezinde uygun görülen caddelerden birine verilmesi konusunda herhangi bir araştırma ve çalışma yapılmadan gündeme alınması uygun bulunmadığından, isim verilmesi talebi oylamaya sunuldu; Meclis üyelerinden Berkay GÜNDOĞAN, Şükrü KILIÇ, Cömert YOLTAY ve Alişan IŞIK’ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/13

            GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan, İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi muhtarı Cafer YULA’nın 15.01.2021 tarih ve 314 sayılı dilekçesi ile  mülkiyeti Murat POLAT, Mustafa SADAĞ, Musa ÇAMAK, Veli DOĞAN, Hasan Ali KÜÇÜKDAĞ ve Musa OLCAYTO’ya ait olan 94, 95, 96, 97, 98 ve 102 nolu kadastro adalarının bulunduğu bölgede ayrık nizam 2 kat olarak düzenlenen  yapılaşma nizamının, 4 veya 5 kat olarak yeniden düzenlenmesi ve bölgenin tamamını kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planının revize edilmesi talebinin  görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Alibaba Mahallesinde, İmar planı revizyonuna konu bölge ile ilgili olarak, mahalle  sakinleriyle yapılacak toplantı ve görüşmelerden sonra, imar planı revizyon talebinin bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  oybirliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/14

 

   GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge olarak gündeme alınan,  İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde bulunan Öykü Kafe İşletmesinin talebinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde bulunan Öykü Kafe İşletmesinde, bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonucu mağdur olduğunu belirten  işletmecisi Kenan KESKİN’in (vekili Veli KESKİN)  (uzun süreli kiralama, devir v.b) talebine dair, gerekli  araştırma ve çalışmalar yapıldıktan sonra, konunun bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  oybirliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/15

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: Meclis üyelerinin yazılı önergeleri ile gündeme alınan, 02.07.2020 tarih ve 2020/78 sayılı Belediyemiz meclis kararı ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Komisyon’unca hazırlanan raporun   görüşülmesine geçildi.

Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi miskisağ mevkiinde oturan, Hüseyin KÖK, Selvi KÖK, Zekiye GEZER, Serdar ÇAKICI, Kazım URAL, İlknur URAL, İrem URAL, Musa TANRIVERDİ, Sevgi GEZER ve Ayhan GEZER isimli bölge sakinleri imzalı  23.07.2020 tarih ve 5235 sayılı dilekçeye istinaden,  özellikle yaz aylarında bahse konu bölgeye insan sirkülasyonundan kaynaklı yaşanan çevre kirliliği v.b sorunların çözümü noktasında  gerekli araştırmalar yapmak üzere, Belediyemiz 02.07.2020 tarih ve 2020/78 sayılı meclis kararı ile Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Çevre Komisyonu kurulmuştur. Komisyonca hazırlanan  raporun aşağıda belirtilen,

          1 -  Ateşli pikniğin yasaklanması ve meyve ağaçlarının bulunduğu alanın aynen korunması,

          2 - Çadırların yerleşim alanlardan uzak, işletmeye yakın bir alana kurulması,

          3 – Lavabo sorunun giderilmesi ve lavaboların Munzur’a zarar vermeyecek şekilde uygun bir alana konulması,

          4 -  Çöp ve çeşitli atıkların temizlenmesi,

          5 - Bütün bunları organize edecek birimin kurulması veya  bahse konu alana,  alanın düzenini koruyacak  Belediye Zabıta Müdürlüğü’ ne ait bir zabıta kulübesinin konulması,

         6 - Yapılacak bu uygulamalar belediyeye ekstra bir maliyet getirdiğinden, mesire yerine gelecek her araca cüzü miktarda makbuz kesilebilir.

         Şeklindeki öneri maddeleri doğrultusunda; konunun, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce, kurumlarla yapılacak yazışma, araştırma ve görüşmelerden sonra  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi oylamaya sunuldu;  oybirliği ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.