a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI  OCAK  AYI MECLİS KARARLARI

 

KARAR NO: 2021/1

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nün 20.11.2020 tarih ve 007 sayılı yazıları ile İlimiz Merkez Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi Taht Mevkii 276 ada 10 nolu parsele (eski 276 ada 1 nolu parsel 14.176,00 m2) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilat talebinin   görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi Taht Mevkii 276 ada 10 nolu parsele (eski 276 ada 1 nolu parsel 14.176,00 m2) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun  imar komisyonunca incelendiği görülmüştür. Konuya ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.12.2020 tarihli ve İmar Komisyonunun 30.12.2020 tarihli raporları doğrultusunda;   İmar planında tahsise konu alan; 276 ada 1 nolu parsel ve 14.176,00 m2 alanın 4.485 m2’lik kısmı olup, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Namık Kemal Endüstri Meslek lisesi) adına tescilli iken, güney cephede yer alan atıl durumdaki atölye alanına tekabül etmektedir. Mevcut imar planında bahse konu alan Eğitim Tesis Alanı (Meslek Lisesi) olarak planlı olup, yapılaşma şartları E:1.20, Yençok:12.50 m olarak planlıdır.  

           Hazırlanan plan değişikliğinde 276 ada 1 nolu parselin ifraz edilerek, tahsise konu alanın 276 ada 10 nolu parsel olarak tescillendiği, 4.485 m2 alana tekabül ettiği ve ifrazının yapılarak Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi yapıldığı görülmüştür. Hazırlanan imar planında ilgi alan Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alan) olarak planlanmış olup yapılaşma şartları E:1.75, Yençok:18.50 m olarak öngörülmüştür.

           Mevcut imar planımızda bahse konu bölgedeki Resmi Kurum alanları için emsal değerleri E=1.20, E=1.50, E=1.60 olarak ön görülmüştür. Yapılan plan değişikliğinde Resmi Kurum Alanı için önerilen emsal değeri plan bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda,  bölgenin yapı yoğunluğunu ve trafik yükünü arttırmaktadır. Şehircilik ilkeleri açısından kentte büyük kütleli yapıların yapılması yapı yoğunluğunu arttırdığından bu durum kentin dokusunda ve siluetinde önüne geçilmeyecek problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle hazırlanan plan değişikliğinde, mevcut onaylanan imar planımızda kentin yapılaşma dokusuna uygun önerilen emsal değeri göz önünde bulundurularak yapılaşma şartları belirlenmelidir. Ayrıca yapılan plan değişikliğinde mevcut emniyet hizmet binasının yer aldığı imar adası ile tahsisi alınan ve ifraz edilerek tescillenen 276 ada 10 nolu parseli kapsayan imar adası birleştirilerek Resmi Kurum Alanı şeklinde düzenlenmesi ve yapılaşma şartları belirlenerek planlanma yapılmasının planlama açısından daha bütüncül olacağı düşünülmektedir. Ayrıca mevcut imar planındaki eğitim tesis alanı ile tahsise konu alanın arasında 10 metre imar yolu planlanması hem Alibaba Mahallesi ile Moğultay Mahallesi arasında yaya ve trafik yükünü azaltılacağı aynı zamanda eğitim tesisi ile yeni emniyet hizmet binası arasında can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiğinden planlamaya dahil edilmesi plan sürekliliği, bütünlüğü, teknik ve sosyal donatı dengesi açısından teknik olarak uygun olduğu düşünülmektedir.

          Tunceli kent merkezini kapsayan ilave-revizyon imar planı projeksiyon yılı 2040, projeksiyon nüfusu ise 60.000 kişi olarak kabul edilip planlama yapılmıştır. Planlama döneminde bu projeksiyon nüfusuna yetecek mevzuatın öngördüğü sosyal ve teknik altyapı alanları ayrılmıştır. Söz konusu plan değişikliğinin yapıldığı alan nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezinde yer almaktadır. Bu alan yaya ve araç trafiğinin belirgin olarak hissedildiği kent mekânıdır. Bu alanlar her ne kadar eğitim ihtiyaçlarına hizmet verse de, kent içinde açık alan özelliği de göstermektedir. Dolayısıyla yoğun nüfusun yaşadığı bu kent mekanlarında, sosyal donatı alanlarının azaltılması, buna karşın kullanım içeriği bakımından ilave bir yük getiren fonksiyonların eklenmesi yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceği gibi, kent için de var olan yaya ve trafik yükünü de arttıracaktır.

        Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde “(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” Ve 3/b. Maddesinde “b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.”hükmü yer almaktadır.  Bu sebeple Tunceli kent Merkezi Moğultay mahallesinde eksiltilen alan büyüklüğünde eğitim tesis alanı öngörülmelidir. Ancak plan değişikliği açıklama raporunda Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 58.748.58 m2 alanın eğitim tesis alanına dönüştürüldüğü ifade edilerek Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Hizmet Binası ile diğer eklentilerinin bu alana taşınacağı belirtilerek öneri getirildiği görülmüş ancak bu alan ilgili yönetmelik hükümleri gereğince aynı bölge veya etap içerisinde yer almadığından ilgili yönetmelik hükümleri gereğince uygun olmadığı anlaşılmıştır.

             Bu nedenle, yapılan plan değişikliğinin, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozacak nitelikte olmasından, bölgede yaşayan nüfusun sosyal ve teknik altyapı alanı ihtiyacına olumsuz etki yapacağından, mevcut imar planı bütününde, bu bölgede planlanan sosyal ve teknik altyapı alanları, bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmasından ve bu alanların azaltılmasının burada yaşayan ve ileriki dönemlerde artacak nüfusun yaşam standardını azaltacak nitelikte olmasından dolayı, hazırlanan imar planı değişikliğinin planlama tekniği, şehircilik ilkeleri, ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca uygun olmadığı anlaşıldığından, imar plan değişikliği talebi oylamaya sunuldu; Meclis Üyesi Alişan IŞIK’ ın çekimser oyuna karşılık Oy çokluğu ile reddedilerek,   gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2021/2

 

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Kamer Vakfı Tunceli Temsilcisi Haskar ERDOĞAN’ın 21.12.2020 tarih ve 8818 sayılı dilekçesi ile İlimiz Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi 281 ada 13 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilat talebinin  görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Gündemde belirtilen, İlimiz Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi 281 ada 13 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilat talebinin detaylı  incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/3

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Denetin Komisyonuna üye seçimi konusunun  görüşülmesine geçildi.                 

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 25 inci maddesinin; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000' in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.” hükmü gereğince, Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi görevini yürütmek üzere, meclis üyelerinden,

           Alişan IŞIK, Elif ÖZER, Mustafa YILDIRIM, Haydar DEMİR, Damla ÇINAR ve Şükrü KILIÇ  Denetim Komisyonuna seçilmek üzere aday oldular.

           Gizli oylamaya geçildi;  

          Yapılan gizli oylama sonucunda;

         

           Elif ÖZER 16 oy, Mustafa YILDIRIM 12  oy, Haydar DEMİR 15 oy, Şükrü KILIÇ 16 oy,    Damla ÇINAR 15 oy  ve  Alişan IŞIK’ın 6 oy aldığı görüldü.  

           

          Elif ÖZER 16 oy, Şükrü KILIÇ 16 oy, Haydar DEMİR 15 oy, ve Damla ÇINAR 15 oy Mustafa YILDIRIM 12  oy alarak, Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliğine  seçildiler.

            Gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/4

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi  konusunun  görüşülmesine geçildi,

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49'uncu maddesinin, “Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü gereğince;

            Belediyemizde çalışmakta olup, 1 yıl süre ile sözleşmeleri düzenlenen, altı (6) sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin  2021 yılı memur maaş  zammı  oranında arttırılarak, 01/01/2021-30/06/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2021/5

   GÜNDEMİN BEŞİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

        Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ nun K cetvelinin III-(B) maddesinin aylık maktu fazla çalışma ücreti başlıklı maddesinin 1 inci fıkrasının; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;10.001’ den 50.000 e kadar olanlar için 344,00 Türk Lirası’ nı geçemez.”  hükmü gereğince, Belediyemizde fiili olarak zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan  personele 2021  yılı için aylık 344,00-TL. fazla çalışma ücreti ödenmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne ve bilgi için bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de İtfaiye Müdürlüğü’ ne gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/6

 

            GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN:Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24.12.2020 tarih ve E.1207 sayılı yazısı ile sunulan İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1530 ada 1  nolu parsel ile 1819 ada 1 nolu Orman parselinin Sağlık Bakanlığı adına tahsisli kısmını kapsayan ve  mevcut imar planında “Sağlık Tesis Alanı (Devlet Hastanesi)” olarak planlı olan imar adasının  yapı yüksekliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Gündemde belirtilen, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Sağlık Bakanlığı adına tahsisli 1530 ada 1  nolu parsel ile 1819 ada 1 nolu Orman parselinin Sağlık Bakanlığı adına tahsisli bir kısmı için mevcut imar planında “Sağlık Tesis Alanı (Devlet Hastanesi)” olarak planlı olan imar adası için Yençok: serbest olarak planlanan yapı yüksekliğinin mevcut teşekküller ve siluet göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin detaylı  incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/7

GÜNDEMİN YEDİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Belediyemiz Meclisinin 03.09.2021 tarih ve 72 sayılı meclis kararı ile imar komisyona havale edilen Tunceli Valisi Mustafa YAMAN isminin değiştirilmesi ile ilgili tutulan 17.09.2020 tarihli komisyon raporunun   görüşülmesine geçildi.                 

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 03.09.2021 tarih ve 72 sayılı  kararı ile imar komisyonuna havale edilerek komisyonca değerlendirilen, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi eski mezbahane bölgesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait ancak İl Afet Müdürlüğünce kullanılmakta olan tesislere verilen  eski Tunceli Valisi Mustafa YAMAN isminin kaldırılması talebi  oylamaya sunuldu; Meclis üyesi Alişan IŞIK’ın, red oyuna karşılık, talep Oy çokluğu  ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik   Müdürlüğü’ ne   ve bir örneğinin de 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi gereğince onay için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/8

 

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü  önerge ile gündeme alınan, Meral ÇELLİK’in 23.12.2020 tarihli dilekçesinde belirtmiş olduğu, içkili alanlar krokisine dahil edilme talebinin    görüşülmesine geçildi,

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz sınırları içerisinde  İçkili Alanlar Krokisi, Belediye Meclisinin 11.05.2011 Tarih ve 36 sayılı kararı ile tespit edilmiştir. Yeniden İçkili Alanlar Krokisinin belirlenmesinin gerekli olmadığı kanaatiyle,   Moğultay Mahallesi Aşkın İşhanı Kat:5 adresinde bulunan ve Meral ÇELLİK tarafından işletilen “C.C. Kafe” adlı işyerinin   içkili alanlar krokisine dahil edilmesi   talebi  oylamaya sunuldu; Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, meclis üyelerinden Canan AY DOĞAN, Damla ÇINAR ve Cafer TOSUN’un kabul oyları, Alişan IŞIK, Şükrü KILIÇ ve Berkay GÜNDOĞAN’ın çekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile  reddedilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü’ ne   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/9

  GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündemem alınan,  İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi No:26’ da Aydın ENGİN tarafından işletilen “Flamingo Havuz  Düğün Salonu” adlı işyerinin İçkili Alanlar Krokisine dâhil edilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Belediyemiz sınırları içerisinde  İçkili Alanlar Krokisi, Belediye Meclisinin 11.05.2011 Tarih ve 36 sayılı kararı ile tespit edilmiştir. Yeniden içkili Alanlar Krokisinin belirlenmesinin gerekli olmadığı ve Aydın ENGİN’in talebinden vazgeçmesi de dikkate alınarak ,  Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi  No:26  adresinde bulunan “Flamingo Havuz  Düğün Salonu” adlı işyerinin   içkili alanlar krokisine dahil edilmesi   talebi  oylamaya sunuldu; Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, meclis üyelerinden Canan AY DOĞAN, Damla ÇINAR ve Cafer TOSUN’un kabul oyları, Alişan IŞIK, Şükrü KILIÇ ve Berkay GÜNDOĞAN’ın çekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile  reddedilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü’ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.