a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI  EKİM   AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/89

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, meri imar planımızda Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak planlı olan imar adasının Emsal değerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan meri imar planımızda Sosyal Kültürel Tesis olarak planlı olan imar adasının emsal değerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusu imar komisyonunca incelenmiştir.

              Plan değişikliğine konu imar adası onaylı imar planında Sosyal-Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, imar planında yapılaşma koşulu olarak Emsal değeri E:0.50, maksimum yapı yüksekliği Yençok: 12.50 m olarak belirtilmiştir. Yapılan plan değişikliği ile maksimum yapı yüksekliği aynı kalmak koşulu ile Emsal:1.20 olarak düzenlemiş olup, plan değişikliği planın ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozmadığı gibi, planın sosyal teknik altyapı standardını arttırmaya yönelik olması ve kamu yararı dikkate alınarak yapılması nedeni ile plan değişikliği oylama sunuldu; oy birliği  ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/90

  GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ıslah çalışmaları kapsamında ortaya çıkan teknik sorunların giderilmesi amacıyla İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, sınırları imar paftasında belirtilen yapı adasını kapsayan alanın, ekli paftasındaki haliyle düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, Devlet Su İşleri 93. Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan dere  ıslah çalışmaları kapsamında ortaya çıkan teknik sorunların giderilmesi amacı ile sınırları imar paftasında belirtilen yapı adasını kapsayan alanın, ekli paftasındaki haliyle düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  konusu imar komisyonunca incelenmiştir.

           Plan değişikliğine konu olan  imar adası imar planında Konut+Ticaret fonksiyonunda kalmaktadır.

           Yapılan imar plan değişikliği planın ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozmadığı, kamu yararına olduğu imar komisyonunca  yerinde yapılan incelemeler sonucunda anlaşıldığından, konu  oylama sunuldu; oy birliği  ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/91

            GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN:  İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 83 ada 1 nolu parsel ve 82 ada 1 nolu parselin bir kısmını kapsayan alanda "Konut Alanı" amaçlı hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 83 ada 1 nolu parsel ve 82 ada 1 nolu parselin bir kısmını kapsayan alanda Konut Alanı amaçlı hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu imar komisyonunca incelenmiştir.

Yapılan ilave  imar planı ile plansız kalan alanlar imar planına kavuşturulmuş, mevcut  planın ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü sağladığı ve kamu yararına olduğu yerinde yapılan incelemede  anlaşıldığından, konu   oylama sunuldu; oy birliği  ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/92

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 7. etap olarak onaylanan meri imar planımızdaki "Ticaret+Konut" güzergahlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 7. Etap olarak onaylanan meri imar planındaki Ticaret+Konut güzergâhlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin konu imar  komisyonunca incelenmiştir.

Belediyemizin mevcut imar planı eki olan plan notlarının 4.8 maddesinde bulunan 12 metre ve daha düşük yol güzergahlarındaki ticari alanların düzenlenmesi konusunda Belediyemiz İmar Müdürlüğüne yetki verilmiş olup, arazinin kullanım ve yapılaşma durumuna göre İmar Müdürlüğünce uygulama yapılmaktadır. Bu maddenin 15 metrelik yolları da  kapsayacak şekilde değiştirilmesi sorunları kökten çözecektir. Bu nedenle İmar Plan notları 4.8 maddesinin “ İMAR PLANINDA 15 M. VE DAHA AZ  GENİŞLİĞE SAHİP YOLLARA CEPHELİ TİCARET ALANLARINDA TİCARETİN GELİŞME DURUMUNA GÖRE ZEMİN KATIN TİCARİ VEYA KONUT AMAÇLI KULLANILIP  KULLANILMAMASINA KARAR VERMEYE BELEDİYE YETKİLİDİR” şeklinde değiştirilmesi, Meclis Üyesi  Seydali BULUT ve Meclis Üyesi Haydar DEMİR’in  eski hali ile kalması gerekçesiyle red oyuna  karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/93

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesini kapsayan, sınırları imar paftasında belirtilen alanda Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 2020/58 sayılı kararı ile onaylanan  imar planı değişikliğine  askı ilanı süresi içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nün 07.09.2020 tarih ve E.6673 sayılı yazı ile yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine geçildi.

                 Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’ nün 07/09/2020 tarih ve 6673 sayılı yazısı İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Su deposunun bulunduğu bölgeyi kapsayan ve meri imar planındaki yol akslarının, mevcut durumu, hali hazırdaki kullanımları ve mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  ile ilgili olarak, bahse konu yerde yapılan incelemede, geçmiş yıllarda yapılan imar planları ile imar uygulaması gördüğü, mülkiyet dokusunun yürürlükte olan ve planlanması yapılan imar yolları ile hali hazırdaki yolların örtüşmediği tespit edilmiş, bu durumun, uygulama aşamasında teknik olarak sıkıntılar yaratacağı, dolayısıyla mevcutta kullanılan yol akslarının imar planlarıyla uyumunun sağlanması gerekliliği söz konusu olduğu ve  kamu yararının gözetilmesi gerektiği, mülkiyet sorunlarının yapılacak imar 18 uygulamasında DOP 0,000  (sıfır) çıkacak şekilde giderilebileceği anlaşıldığından,  Milli Emlak Müdürlüğü’ nün itirazı  oylamaya sunuldu;  oy birliği  ile red edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/94

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesini kapsayan,  sınırları imar paftasında belirtilen alanda Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 2020/59 sayılı kararı ile onaylanan  imar planı değişikliğine  askı ilanı süresi içerisinde 07.09.2020 tarih ve E.6691 sayılı yazı ile yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’ nün 07.09.2020 tarih ve 6691 sayılı yazısı İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Yurtkur Mevkiini kapsayan, sınırları imar paftasında belirtilen ve meri imar planındaki yol akslarının, mevcut durum, hali hazırdaki kullanımlar ve mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili olarak,  yerinde yapılan incelemede 1774 ve 1782 kadastro adalarının bulunduğu alanda yapılan imar planı tadilatında 12 m’lik imar yolunun zemindeki yol durumuyla uygun hale getirildiği ve adaların bütünleştirildiği görülmüş olup, dolayısıyla mevcutta kullanılan yol akslarının imar planlarıyla uyumunun sağlanması gerekliliği söz konusu olduğu ve  kamu yararının gözetilmesi gerektiği, mülkiyet sorunlarının yapılacak imar 18 uygulamasında DOP 0,000  (sıfır) çıkacak şekilde giderilebileceği anlaşıldığından,  Milli Emlak Müdürlüğü’ nün itirazı  oylamaya sunuldu;  oy birliği  ile reddedilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/95

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Alibaba mahallesi 212 ada 2 nolu parselde Süleyman YILDIZ' a parselin takas işleminin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Alibaba mahallesinde Süleyman YILDIZ’ a ait  212 ada 2 nolu parselin takas işleminin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/96

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi (Alpdoğan), 291 ada 4 nolu parsele ilişkin Erzincan İdare Mahkemesi’nin 2018/971 Esas ve 2019/1758 sayılı  mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Alpdoğan Mahallesi 291 ada 4 nolu taşınmazın 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli İlave Revizyon  Uygulama İmar Planında ticari alandan çıkartılarak park alanı olarak belirlenmesi ilişkin Belediye Meclisimizin 05/12/2007 tarih ve 111 sayılı kararı ile anılan karara yapılan itirazın reddine dair Belediye Meclisimizin 04/05/2018 tarih ve 70 sayılı kararının hukuka aykırı olduğuna  ve bu parsel için iptaline dair Erzincan İdare Mahkemesinin 2018/971 Esas No 2019/1758 Karar Nolu kararı  gereğince  İdari Yargılama Usulu Kanunu 28 vd. maddeleri gereğince Mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmesi zorunlu olduğundan, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda, Alpdoğan Mahallesi 291 ada 4 nolu taşınmazın imar durumunun eskiden olduğu gibi (Ticari Alan B+5) planlanması  oylamaya sunuldu;  Meclis Üyesi Haydar DEMİR ret, Meclis Üyesi Seydali BULUT, Meclis Üyesi Elif ÖZER’in  çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/97

GÜNDEMİN DOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: 1 Mayıs Anıtı için uygun yer tespitine ilişkin tutulan imar komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

        Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 24.08.2020 tarih ve 5911 sayılı yazısı ekinde bulunan 1 Mayıs Anıtın için uygun yer tespitine ilişkin meclisimizce  yapılan görüşmelerde, meclis üyelerimizden Yaşar ÇİÇEK, Seydali BULUT, Haydar DEMİR, Alişan IŞIK ve Nurgül YALAY’ın, 1 Mayıs Anıtının 17.09.2020 tarihli imar komisyon raporunda belirtilen İlimiz Merkez Alibaba Mahallesi Celal Doğan Parkı yanında bulunan boşluğa yapılmasının uygun olacağı görüşlerine karşılık, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, yine meclis üyelerinden Canan AY DOĞAN, Şükrü KILIÇ,Cafer TOSUN, Bedri KAYA Berkay GÜNDOĞAN, Serda GÖÇER KARAKOÇ ve Mustafa YILDIRIM’ın,  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü bünyesinde, meclis üyelerimizden Şükrü KILIÇ, Serda GÖÇER KARAKOÇ ve Mustafa YILDIRIM’dan oluşan bir komisyonun kurulması, komisyonun  sendikalar,  resmi kurum  ve sivil toplum kuruluşlarıyla  yapacağı  görüşmeler sonucuna göre konunun  değerlendirilmesi  gerektiği görüşleri doğrultusunda yer tespiti konusu  oylamaya sunuldu; Meclis üyelerimizden Elif ÖZER’ in çekimser oyuna karşılık, yer tespiti konusunda, Şükrü KILIÇ, Serda GÖÇER KARAKOÇ ve Mustafa YILDIRIM’dan oluşan bir komisyon kurulması, komisyonun  sendikalar,  resmi kurum  ve sivil toplum kuruluşlarıyla  yapacağı  görüşmeler sonucuna göre konunun  değerlendirilmesi oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/98

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimizde bulunan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin açılış kapanış saatlerinin belirlenmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 29/09/2020 tarih ve 6819 sayılı yazısı ekinde bulunan Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ nün 23/09/2020 tarih ve 72 sayılı yazısı gereğince, İlimizde faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinin ( kahvehane, kıraathane, cafe ve cafeterya vb.), restoran, içkili restoran, bakkal, market, büfe ve tekel bayilerin açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, Belediyemiz Meclisince yapılan değerlendirme sonucunda,  açılış saati 05:00 kapanış saati ise 01:00 olarak belirlenmesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta   Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/99

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz (Merkez) kent merkezi imar planının genelini kapsayan uygulama imar planı ile getirilen plan hükümlerinin “Konut Alanları” başlığı adı altında yer alan 3. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen Plan Hükmü (notunun) değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz (Merkez) kent merkezi imar planının genelini kapsayan uygulama imar planı ile getirilen plan hükümlerinin “Konut Alanları” başlığı adı altında yer alan 3. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen plan hükmü değişikliği komisyonunca incelenmiştir.

 Onaylanan uygulama imar plan hükümlerinde yer alan “İMAR KANUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI NETİCESİNDE KONUT ALANLARINDA 5000 M² VE ÜZERİ PARSEL OLUŞTURULMASI VEYA ADA BAZLI UYGULAMA YAPILMASI HALİNDE PLAN ÜZERİNDE VERİLEN EMSAL DEĞERİNE %10 İLAVE EDİLEREK UYGULAMA YAPILACAKTIR.”  Plan hükmünün;

“İMAR KANUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI NETİCESİNDE KONUT ve KONUT+TİCARET KULLANIMINA AYRILMIŞ İMAR ADALARINDA(bitişik nizamlı yapı adaları hariç) 5000 M² VE ÜZERİ PARSEL OLUŞTURULMASI VEYA ADA BAZLI UYGULAMA YAPILMASI HALİNDE PLAN ÜZERİNDE VERİLEN EMSAL DEĞERİNE %10 İLAVE EDİLİP, MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİNİN Yençok:18.50 m OLARAK VE AYRICA 2.BODRUM KATIN TAMAMEN GÖMÜLÜ OLMASI ŞARTIYLA  UYGULAMA YAPILACAKTIR” şeklinde düzenlenmesine ilişkin plan notu  değişikliği meclis üyelerimizden Elif ÖZER, Yaşar ÇİÇEK, Bedri KAYA, Haydar DEMİR, Seydali BULUT' un  mevcut onaylanan imar planımızdaki plan hükmünün aynı kalması görüşü ile  red oyuna,  Meclis Üyesi Serdar GÖÇER KARAKOYUN çekimser oyuna karşılık, Oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik   Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/100

  GÜNDEMİN ONİKİNCİMADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Akmercan Tunceli Doğalgaz A. Ş.’ nin açılmayan imar yolları konusunda taahhüt verilmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz merkez ilçe sınırları içerisinde yapılan doğalgaz çalışmaları Akmercan Tunceli Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Şirket, lisans tarihinden itibaren uygulama imar planında bulunan cadde/sokaklara göre doğalgaz projesi hazırlamakta ve projeyi uygulamaktadır. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz talebi olan ve mücbir sebepler (imar kanunu 18. Madde işlemleri sonucu yola terk işlemlerinin sonuçlanmaması, davalı parseller bulunması gibi) kapsamında yatırımı yapılamayan cadde/sokaklar görülmektedir.

              Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde belirlenen mücbir sebeplerden dolayı burada yaşayan vatandaşlarımız doğalgaz hizmetinden faydalanamamaktadır. Söz konusu cadde/sokaklarda yaşayan vatandaşların doğal gaz talebi ile ilgili dilekçeleri ve şifahi talepleri giderek artmaktadır.

              Cumhuriyet Mahallesinde Belediyemizce 18. Madde uygulama işlemlerinin başlatıldığı ve yakın bir tarihte sonuçlandırılması planlanmaktadır. Bu tarihten önce Akmercan Tunceli Doğal Gaz Dağ. San. Ve Tic. A.Ş.’ nin mevcut imar planına göre açık olan ve kırmızı kot sorunu olmayan cadde/sokaklarda yapılan doğal gaz imalatların sonrasında imar planına bir itiraz sürecinde imar planı (yolların) aynen  korunacağı, imar planında değişiklik olması halinde ise doğal gaz şebekesi tesis edilen cadde/sokaklarda oluşabilecek deplase maliyetlerinin ve her türlü hukuki ve mali yaptırımlarının Tunceli Belediyesince karşılanacağı, Meclisimizce  oylama sunuldu; Meclis Üyesi Elif ÖZER, Meclis Üyesi Haydar DEMİR, Meclis Üyesi Bedri KAYA, Meclis Üyesi Seydali BULUT’ un çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik   Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.