a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI HAZİRAN   AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/26

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

        GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İçkili Yerler Krokisinin Yeniden Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

        Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz sınırlarında bulunan İçkili Yerler Haritası Belediye Meclisinin 11.05.2011 Tarih ve 36 sayılı kararı ile tespit edilmiştir. Aradan geçen sürede, krokiye eklenme yönünde  vatandaşlardan  gelen  taleplerinin değerlendirilmesi bakımından Belediyemizce yapılan çalışma  sonucunda hazırlanan yeni krokinin görüşülmesi sonucunda; yapılan  oylamada; Belediye ve Meclis Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, meclis üyelerinden Canan AY DOĞAN , Mustafa YILDIRIM, Cafer TOSUN,  Şükrü KILIÇ,  ve Cömert YOLTAY’ ın söz konusu krokide belirlenen alanların  içkili alanlar krokisine dahil edilmesinde sakınca olmadığı ve talebin kabul edilmesi gerektiği  görüşlerine karşılık, , Haydar DEMİR, Nurgül YALAY, Elif ÖZER, Yaşar ÇİÇEK, Bedri KAYA, Alişan IŞIK ve Seydali BULUT’ un, İl merkezinde içkili mekanların yeterince bulunduğu,  bu durumun toplumu olumsuz yönden etkilediği ve yeni alanların belirlenmesinin gerekli olmadığı görüşleriyle,  Belediyemizce yapılan çalışma  sonucunda hazırlanan yeni içkili alanlar krokisine göre yeni alanların içkili alanlar krokisine dahil edilmesi konusu oylamaya sunuldu; Oy çokluğu ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/27

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

            GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İnşaatların Emsal Hesabından Balkon ve Ara Hollerin Durumunun Görüşülmesine geçildi.

      Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 1.maddesi ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69 maddesinin 2 ve 3. Fıkrası ile 5 maddenin 15.fıkrasına istinaden yörenin ihtiyaçları,yapılaşma durumu,iklim ve çevresel şartlar dikkate alınarak; İlimiz merkezde yapılacak yapılarda yoğunluğu arttırmayan  ve genişliği 1,5 metreyi geçmeyen bina kat hollerinin, bina giriş hollerinin ve asansör önü sahanlıklarının %30 emsal harici alanlar içerisinde yer almasına, bağlı olduğu bağımsız bölümün net alanının %15 sini aşmayan en az bir kenarı açık olan  ve bina kütlesiyle bütünleşik balkonların  emsal hesabına konu edilmeden yapılmasına,  kararın  plan notlarına eklenmesine şeklindeki görüş oylamaya sunuldu;    Oybirliği ile kabul  edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/28

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.    

         GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: 1. Ve 2. Bodrum Katların Kullanım Durumunun Görüşülmesine geçildi.

        Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli merkez kent bütününde etaplar halinde yapılan ve yürürlüğe giren 1/5000 ve  1/1000 ölçekli revizyon imar planı notları  2.19 .maddesinin;

      “Eğimden kat kazanılamaz ancak otopark giriş çıkışını sağlamak ve otopark  giriş çıkış rampasının  eğiminin  %20 yi aşmayacak şekilde   2. Bodrum kat otopark olarak yapılabilir.2. Bodrum katın yapılması halinde bu alanda ısıtma sistemi için bir alan gerektirmeyen (kömürlük,kazan dairesi,merkezi sistem için gereken alan vb.hariç) yapılarda yapılacak 2. Bodrum katlar su deposu,enerji,ve iletişim odaları ve otopark dışında kullanılamaz. Asansörün bu kata indirilmesi zorunludur.” Şeklinde düzenlenmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/29

             Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

         GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Otoparkların Sayı ve Ücret Hesabının Görüşülmesine geçildi.

         Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Otoparkların sayı ve ücret hesabının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak Otopark Yönetmeliği sonrası değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağı anlaşıldığından, konunun ileriki tarihlerde değerlendirilmek üzere ertelenmesi oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.