a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 MART AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI MART   AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/13

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.         

                GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Hayati TUNÇ’un 30.01.2020 tarih ve 715 sayılı dilekçesi ile İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 234 ada 5 nolu parselin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifinin  görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31.02.2020 tarihli  ve imar Komisyonunca düzenlenen 20.02.2020 tarihli raporlar   doğrultusunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 234 ada 5 nolu parselin “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Plan değişikliği (Plan İşlem Numarası NİP-25986 22) ile 1/1000 Ölçekli Uygulama imar plan değişikliği  (Plan İşlem Numarası UİP-25987 37) onaylı halihazır harita üzerine hazırlanmış olup, bununla birlikte plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.  Hazırlanan imar planı değişikliğinde yapılaşma koşulları E:0.10, Yençok:6.50 metre olarak belirlenmiş, yapı yaklaşma mesafeleri komşu parsellerden 3 m,-7 m’lik imar yolundan 5 metre olacak şekilde planlanmıştır. Bahse konu parselde plan değişikliği yapılmasında planlama tekniği ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince sakınca olmadığı   anlaşıldığından 234  ada 5 nolu parselde yapılan “Günübirlik Tesis Alanı”  amaçlı imar planı değişikliği oylamaya sunuldu, Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/14

 

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.                              

               GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Ali Baba HALİS’in 07.01.2020 tarih ve 609 sayılı dilekçesinde belirtilen, İlimiz Merkez 1631 ada 4 nolu parselin “Konut+Ticaret” olarak planlı alan kısmının “ Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1631 ada 4 nolu parselin “Konut+Ticaret” olarak planlı alan kısmının “ Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik  teklifinin, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/15

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.         

               GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Muzaffer BULUT ve müştereklerinin 28.01.2020 tarih ve 663 sayılı dilekçesinde İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, meri imar planımızda “Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı alan 1860 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşulları  (Emsal, Yençok) ve yapı yaklaşma mesafelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin   görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, meri imar planımızda “Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı alan 1860 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşulları  (Emsal, Yençok) ve yapı yaklaşma mesafelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi. 

KARAR NO: 2020/16

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.       

                GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN:  Munzur Üniversitesi Rektörlüğü’nün (Yapı İşleri Teknik  Daire Başkanlığı) 07.02.2020 tarih ve E.418 sayılı yazısında, İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi sınırları dâhilinde yer alan, 140 ada 45 ve 140 ada 46 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alanın “Ticaret Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Aktuluk Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, 140 ada 45 ve 140 ada 46 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alanın “Ticaret Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin,  Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere,   imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/17

            Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.                  

                GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:  İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi İnönü Caddesi No:6/7 adresinde bulunan ve Haskar AYTAÇ tarafından işletilen “kafe” işyerinin İçkili Alanlar Krokisine dahil edilmesi talebinin  görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz sınırlarında bulunan İçkili Yerler Haritası Belediye Meclisinin 11.05.2011 Tarih ve 36 sayılı kararı ile tespit edilmiştir.  Bu haritaya dahil olmayan;  İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi İnönü Caddesi No:6/7 adresinde bulunan ve Haskar AYTAÇ tarafından işletilen “kafe” işyerinin,  içkili alanlar krokisine dahil edilmesi konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan işaretli oylamada; Belediye ve Meclis Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, meclis üyelerinden Damla ÇINAR, Cafer TOSUN, Alişan IŞIK, Şükrü KILIÇ, Berkay GÜNDOĞAN ve Cömert YOLTAY’ın söz konusu güzergahın içkili alanlar krokisine dahil edilmesinde sakınca olmadığı ve talebin kabul edilmesi gerektiği  görüşlerine karşılık, Canan AY DOĞAN, Serda GÖÇER KARAKOÇ, Mustafa YILDIRIM, Haydar DEMİR, Nurgül YALAY, Elif ÖZER, Yaşar ÇİÇEK, Bedri KAYA ve Seydali BULUT’un, İl merkezinde içkili mekanların yeterince bulunduğu,  bu durumun toplumu olumsuz yönden etkilediği ve yeni alanların belirlenmesinin gerekli olmadığı görüşleriyle, ilgili işyerinin içkili alanlar krokisine dahil edilme talebi  oylamaya sunuldu; Oy çokluğu ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/18

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.       

               GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN:  İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi No:26 adresinde bulunan ve Aydın ENGİN  tarafından işletilen “Lokanta, Kafe, Havuz ve Düğün Salonu” işyerinin İçkili Alanlar Krokisine dahil edilmesi talebinin görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz sınırlarında bulunan İçkili Yerler Haritası Belediye Meclisinin 11.05.2011 Tarih ve 36 sayılı kararı ile tespit edilmiştir.  Bu haritaya dahil olmayan; İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi No:26 adresinde bulunan ve Aydın ENGİN  tarafından işletilen “Lokanta, Kafe, Havuz ve Düğün Salonu” işyerinin,  ihtiyaç doğrultusunda içkili alanlar krokisine dahil edilmesi konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan işaretli oylamada; Belediye ve Meclis Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, meclis üyelerinden Damla ÇINAR, Cafer TOSUN, Alişan IŞIK, Şükrü KILIÇ, Berkay GÜNDOĞAN ve Cömert YOLTAY’ın sözkonusu güzergahın içkili alanlar krokisine dahil edilmesinde sakınca olmadığı ve talebin kabul edilmesi gerektiği  görüşlerine karşılık, Canan AY DOĞAN, Serda GÖÇER KARAKOÇ, Mustafa YILDIRIM, Haydar DEMİR, Nurgül YALAY, Elif ÖZER, Yaşar ÇİÇEK, Bedri KAYA ve Seydali BULUT’un İl merkezinde içkili mekanların yeterince bulunduğu,  bu durumun toplumu olumsuz yönden etkilediği ve yeni alanların belirlenmesinin gerekli olmadığı görüşleriyle, ilgili işyerinin içkili alanlar krokisine dahil edilme talebi  oylamaya sunuldu; Oy çokluğu ile reddedilerek, gereği için karardan bir örneğinin Zabıta  Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/19

  Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.    

               GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Aktuluk  Mahallesi Bp Petrol Yanı  No:8/A’da Zeki GÖNER tarafından işletilen “Lokanta” işyerinin İçkili Alanlar Krokisine dahil edilmesi talebinin  görüşülmesine geçildi.               

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyemiz sınırlarında bulunan İçkili Yerler Haritası Belediye Meclisinin 11.05.2011 Tarih ve 36 sayılı kararı ile tespit edilmiştir. Zeki GÖNER tarafından   işletilen “Lokanta” işyerinin, köy statüsünde iken Valilik tarafından belirlenen içkili alanlar içerisinde olduğu, kazanılmış hakların korunması ilkesi gereğince, bu yerin belediyemizce belirlenmiş içkili alanlar krokisine dahil edilmesi konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan işaretli oylamada;  Haydar DEMİR, Elif ÖZER, Yaşar ÇİÇEK, Serda GÖÇER KARAKOÇ, Nurgül YALAY, Bedri KAYA ve Seydali BULUT’un, İl merkezinde içkili mekanların yeterince bulunduğu,  bu durumun toplumu olumsuz yönden etkilediği ve yeni alanların belirlenmesinin gerekli olmadığı görüşlerine karşılık, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, Canan AY DOĞAN, Şükrü KILIÇ, Cömert YOLTAY, Berkay GÜNDOĞAN, Damla ÇINAR, Mustafa YILDIRIM, Cafer TOSUN, Alişan IŞIK’ın kazanılmış hakların korunması gerektiği görüşleriyle,  ilgili işyerinin içkili alanlar krokisine dahil edilmesi talebi oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin   Zabıta  Müdürlüğü'ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/20

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

                GÜNDEMİN SEKİZİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Polifood Yemek ve Gıda Ltd. Şti’nin İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Öğretmen Evi önündeki alanın tahsis edilmesi talebinin  görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Öğretmen Evi önündeki alanın, Polifood Yemek ve Gıda Ltd. Şti’ne tahsis edilmesine dair  konunun, detayları ile araştırılıp, hazırlanacak  rapor doğrultusunda,  Nisan ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere, imar komisyonuna havalesi  oylamaya sunuldu; meclis üyesi Haydar DEMİR’in, talebin reddi gerektiği görüşüyle red oyuna karşılık, konunun imar komisyonuna havalesi oy çokluğu ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne   gönderilmesine   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/21

            GÜNDEMİN DOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: Atatürk ve İsmet İnönü  Mahallesi kadastro çalışmaları için  bilirkişi seçimi konusunun  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Tunceli Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün  19.02.2020 tarih ve E.623899 sayılı yazıları gereğince, İlimiz Merkez Atatürk ve İsmet İnönü   Mahallelerinde  yapılacak olan kadastro  çalışmalarında görev yapmak üzere, aşağıdaki tabloda bilgileri  yazılı bulunan şahısların;

 İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ :

T.C KİMLİK NO

 ADI SOYADI

  BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

20468725666

Mehmet GÜNDOĞAN

Mehmet

15.08.1950

19655752752

Hasan DEMİRKIRAN

Hıdır

22.11.1962

21857679386

Muzaffer AY

Hıdır

01.02.1975

22523657158

İmam ÖRÜM

Mehmet

01.02.1959

56494524874

Süleyman TUTAR

Kako

25.11.1968

39365096618

İbrahim PALA

Hüseyin

02.01.1970

   

ATATÜRK MAHALLESİ       :

T.C KİMLİK NO

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

35642219800

Hıdır YURTDAŞ

 Hüseyin

02.04.1954

43120970792

Mehmet NAZMAN

Hasan

29.10.1945

15754520414

Mehmet Ali ARGUÇ

Mehmet

30.09.1961

47206834510

Kemal DEMİREL

Mehmet

26.09.1970

60661384802

Ali ERDOĞAN

Hıdır

18.12.1958

45397894818

Abdullah AVİN

Hıdır

07.05.1960

bilirkişi  olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce ilgili kuruma gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/22

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İller Bankasına borçlanma yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Emekliliğe hak kazanmış olup, emekliye ayrılmak isteyen personelin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer giderlerinin karşılanması için İller Bankasına borçlanma yapılmasının Belediyemizi mali konularda rahatlatacağı değerlendirilmektedir.

            Bu nedenle, emekliye ayrılacak 4 adet personele ait kıdem tazminatı ve izin ücretinin ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 764.494,70-TL(yedi yüzaltmışdörtbin dörtyüzdoksandört Lira yetmiş Kuruş )  kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara faiz denetim giderleri komisyon vergi resim harç ücret ve ödemelerin İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz giderlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası’na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İler Bankası’ na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası’na rehin vermeye, İller Bankası’nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU’nun yetkili kılınması oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/23

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Belediyemiz Şehirlerarası Otogarında bulunan Düğün Salonu,   Belediyemize ait Tunceli Belediye Spor Kulübü tarafından kullanılacak olup, Tunceli Belediye Spor Kulübü ve Dersim Kick Boks Spor Kulübü’nün ortak protokolü kapsamında, gençleri madde bağımlılığından uzaklaştırmak spora teşvik etmek kapsamında, 10 yıllık  protokol yapılması için  Belediye Başkanına yetki verilmesi   konusunun   görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tunceli Belediye Spor Kulübü ve Dersim Kick Boks Spor Kulübü ortak protokolü kapsamında kullanılması düşünülen ve Belediyemizin tasarrufunda bulunan düğün salonunun,  kullanım amacı,  yürütülecek faaliyetler ve yapılacak protokol konusunun detayları ile araştırılıp, raporlanarak, Nisan ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere  ertelenmesi oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin   Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/24

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Karayolu kenarındaki ticari alanların ön bahçe çekme mesafesinin nasıl kullanılması gerektiği (tenteler hakkında) ile ilgili konunun      görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı olarak bilinen Tunceli-Elazığ  Karayolu kenarında bulunan ticari alanların ön bahçe çekme mesafesinin nasıl kullanılması gerektiğine dair yürütülen çalışmalar kapsamında, bölge itibari ile karayolu kenarındaki yapılaşmaların büyük bir bölümünün tamamlandığı ve karayolu kenarında bulunan ticari alanlarda yapılan ve yapılacak olan gölgelik (tente, sundurma vb.) gibi yapıların, yarattığı veya yaratacağı görüntü kirliliğini önlemek ve konuya dair  taleplerin değerlendirilebilmesi noktasında,   aşağıda maddeler halinde belirtilen;

                                           GÖLGELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

              AMAÇ: Bu uygulamanın amacı İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı olarak bilinen Tunceli-Elazığ  Karayoluna cepheli  bulunan ticari alanların ana karayoluna bakan ön bahçe çekme mesafesinin ve yine yönetmelikte tanımlanan işletmelerin gölgelik yapımının mevzuat ve şehir estetiğine uygun şekilde teşekkülünü sağlamaktır.

             GÖLGELİK: Bahçede binaya ve çevreye uyumlu, kapalı alan oluşturmayacak şekilde etrafı açık güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla yapılan, binanın ana taşıyıcı unsurunu etkilemeyen, yürürlükteki standartlara uygun olan hafif yapı malzemelerinden ve yangına dayanıklı ürünlerden yapılan geçici örtü elemanını ifade eder.

        1-Atatürk Mahallesi karayolu kenarında bulunan yapıların gölgelik uygulaması kaldırımdan 4 m çekilerek yapılabilecektir.Yapılan gölgeliğe eklenti yapılamaz.

         2-Yapılacak gölgelik uygulaması mekanının tavan kotunu aşmayacaktır. Yüksek tavanlı mekanlarda da proje bazında değerlendirme yapılacaktır. Gölgelikler; yükseklik, uzunluk ve şekil bakımından uyum içerisinde olacaktır. Gölgeliğin yerden yüksekliği; minimum noktasından 240 cm altına düşemez.

        3-Gölgelik herhangi bir boş alana veya binadan bağımsız şekilde yapılamayacaktır.

        4-Gölgelikte kullanılacak tüm malzemeler yürürlükteki standartlara uygun, hafif ve yangına dayanıklı şehrin iklimine uygun ürünler olacaktır.Çatıdan düşecek kar konusunda işletme sahipleri tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

      5-Ortak mülkiyetlerde kat maliklerinin  %100 muvafakat şartı aranacaktır.

      6-Gerekli görülmesi halinde gölgelik için statik rapor istenebilir.

     7-Gölgelik izni işletmeye verilir. İşletmenin mevcut yerdeki işletme ruhsatı kaydının kapanması halinde gölgelik izni geçersizdir.

      8-Gölgelik başvuru ve onayları için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe ve proje ile başvurulacaktır.

     9-Mimari projelerinde otopark olarak tasarlanmış ve bu şekilde ruhsat ve yapı kullanım izin belgesi almış yapıların ön bahçe çekme mesafelerinde gölgelik yapılmasına izin verilmeyecektir.

    10-Gölgelik için İdarenin belirlemiş olduğu tip detayının dışında uygulama yapılamayacaktır.

    11-Mevcut işletmelerin daha önceden yapmış oldukları gölgelikleri bu kurallara uygun hale getirmekle yükümlüdürler. şeklinde ve  Kent Estetik Komisyonunun görüşleri doğrultusunda  oluşturulan düzenleme, yapılan müzakereler sonucunda; Meclis üyelerinden Mustafa YILDIRIM’ın çekimser, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, Alişan IŞIK, Damla ÇINAR’ın,  kaldırımdan çekme mesafesinin 2 metre olmasının yeterli olacağı  yönünde görüşlerine karşılık,  Canan AY DOĞAN, Serda GÖÇER KARAKOÇ, Cömert YOLTAY, Berkay GÜNDOĞAN, Şükrü KILIÇ, Haydar DEMİR, Nurgül YALAY, Cafer TOSUN, Yaşar ÇİÇEK, Bedri KAYA ve Seydali BULUT ve Elif ÖZER’in, kaldırımdan 4 metre çekilmesi ve  yukarıda  belirtilen şartların sağlanması koşulu ile  gölgelik (tente, sundurma vb.) yapılmasına izin verilmesi görüşleri doğrultusunda, talep oylamaya sunuldu; oy çokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ne   ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/25

Belediyemiz Meclisi, Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU başkanlığında yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

              GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemiz Meclisinde  (CHP Grubunun vermiş olduğu) yazılı önerge ile gündeme alınan, İlimizde işsizlik ve  ekonomik sıkıntılar nedeni ile oluşan göçe dikkat çekmek, durdurmak ve hatta göçü tersine çevirmek için Belediyemiz bünyesinde, Valilikten, esnaflardan, Ticaret ve Sanayii Odasından, Siyasi Partilerden ve Sivil Toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun kurulması konusunun görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Konu kapsamında, kurulacak komisyon, komisyonda yürütülecek faaliyetler v.b. konuların detayları ile araştırılıp, raporlanarak, Nisan ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere  ertelenmesi  oylamaya sunuldu; Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü'ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.