a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2020 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2020 YILI ŞUBAT   AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

KARAR NO: 2020/6

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

        Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ nun K cetvelinin III-(B) maddesinin aylık maktu fazla çalışma ücreti başlıklı maddesinin 1 inci fıkrasının; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;10.001’ den 50.000 e kadar olanlar için 323,50 Türk Lirası’ nı geçemez.”  hükmü gereğince, Belediyemizde fiili olarak zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan  personele 2020  yılı için aylık 323,50-TL. fazla çalışma ücreti ödenmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne ve bilgi için bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de İtfaiye Müdürlüğü’ ne gönderilmesine  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/7

            GÜNDEMİN İKİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemizde çalışan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

           5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49'uncu maddesinin, “Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü gereğince,

            Belediyemizde çalışmakta olup, sözleşmeleri düzenlenen sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin  2020 yılı memur maaş  zammı  oranında arttırılarak, 01/01/2020-30/06/2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ;

           a-Sözleşmeli mühendis aylığının Net 4.672,80-TL. ve ek ödeme tutarının brüt 1.803,85-TL. olarak belirlenmesi,

          b- Sözleşmeli Programcı aylığının Net  3.729,00-TL. ve ek ödeme tutarının brüt 1.387,58-TL. olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne ve bir örneğinin de Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne gönderilmesine ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/8

            GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemiz sınırları içinde oluşan ve ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliği halk sağlığının korunması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden, çevre kirliliği kapsamında, şartlı nakdi yardım talebinin   görüşülmesi,

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Belediyelerimiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir. Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.  Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır. Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu kaynak belediyemizce oluşturulamamaktadır. Bu nedenle 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 500.000,00-TL. şartlı nakdi yardım  talep edilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne  gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/9

            GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nün 28.01.2020 tarih ve 43336153-769 sayılı yazıları ile sunulan İlimiz Merkez Cumhuriyet  Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 1530 ada 1 nolu parsel ile 1819 ada 1 nolu parselin bir kısmını kapsayan ve onaylı imar planında “Sağlık Tesis Alanı (Hastane)” olarak planlı olan imar adasının yapılaşma koşuları ve yapı yaklaşma mesafelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine geçildi.

           Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; 05.02.2020 tarihli imar komisyon raporu doğrultusunda, hazırlanan imar planı değişikliği incelenmiş olup, İlimiz Merkez Cumhuriyet  Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1530 ada 1 nolu parsel ve 1819 ada 1 nolu parsellerin bir kısmının Sağlık Tesis Alanı olarak planlı olduğu, planlı olan imar adasının kullanım fonksiyonunun korunduğu, planlanan imar adasının emsal değerinin E=1.20’den E=1.50’ye çıkarıldığı, yapı yaklaşma mesafelerinin bütün cephelerden 5 metre olarak planlandığı görülmüştür.  Hazırlanan plan değişikliği  paftaları ve plan açıklama raporu, imar komisyonu tarafından incelenmiş olup; hastane binalarında yürütülecek hizmetin niteliği, hizmete uygun yapılaşma koşullarının belirlenmesinde “Üstün Kamu Yararı” ilkesinden hareketle kent merkezinde sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan ihtiyacın karşılanmasına yönelik imar plan değişikliği yapılmasının amacı imar komisyonunca da uygun görüldüğünden, imar plan değişikliği  talebi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2020/10

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Sözlü önerge ile gündeme alınan,  Hayati TUNÇ’un 30.01.2020 tarih ve 715 sayılı dilekçesi ile sunulan İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 234 ada 5 nolu parsele ilişkin “Günübirlik Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin   görüşülmesine geçildi.

          Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 234 ada 5 nolu parsele ilişkin “Günübirlik Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin değerlendirilmek üzere, imar komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  gönderilmesine  ve  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/11

   GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN:  Sözlü önerge ile  gündeme alınan,    Atatürk ve İsmet İnönü  Mahallesi kadastro çalışmaları için  bilirkişi seçimi konusunun  görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  Tunceli Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün  14.01.2020 tarih ve E.164902 sayılı yazıları gereğince, İlimiz Merkez Atatürk ve İsmet İnönü   Mahallelerinde  yapılacak olan kadastro  çalışmalarında görev yapmak üzere, aşağıdaki tabloda bilgileri  yazılı bulunan şahısların; 

İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ :  Kazım YOLTAY,  Hasan DEMİRKIRAN, Muzaffer AY, Kemal PARLAK, Ali Haydar BOZKURT, Mehmet KILAN

 

                ATATÜRK MAHALLESİ       : Aydın ATEŞ, Mehmet NAZMAN, Mehmet Ali ARGUÇ, Kemal AŞKIN, Ali ERDOĞAN,  Abdullah AVİN bilirkişi  olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce ilgili kuruma gönderilmesine ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/12

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Yazılı önerge ile gündeme alınan, İlimiz Merkez Aktuluk-Atatürk Mahallesi minibüs durağı ve Cumhuriyet Mahallesi minibüs durağında yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarının,  yolcu taşıma ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.             

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;  İlimiz Merkez  Aktuluk-Atatürk Mahallesi minibüs durağı ve Cumhuriyet Mahallesi minibüs durağına ait şehir içi yolcu taşıma  ücretlerinin yeniden değerlendirilmesine dair   mecliste  yapılan görüşmelerde;  mevcut şehir içi  öğrenci ücretlerine 25-krş  zam yapılması yönünde görüş belirten meclis üyelerimizden, Şükrü KILIÇ, Berkay GÜNDOĞAN, Cömert YOLTAY, Haydar DEMİR, Seydali BULUT ve Bedri KAYA’nın oylarına karşılık,  Meclis ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU, Canan AY DOĞAN, Mustafa YILDIRIM, Alişan IŞIK, Cafer TOSUN, Nurgül YALAY ve Elif ÖZER’in  öğrenci ücretlerine zam yapılmaması, 05.12.2019 tarih ve 132 sayılı Belediyemiz meclis kararının mevcut haliyle geçerliliği yönündeki görüş  ve oylarıyla önerge konusu talep  oylamaya sunuldu; oy çokluğu ile reddedilerek  gereği için karardan bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ne, bir örneğinin  Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.